Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1657. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica, stran 4266.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00, 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 5. redni seji dne sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
- kriteriji za izbor izvajalcev,
- merila za vrednotenje programov in za razdelitev sredstev,
- postopek za izbor programov, ki se sofinancirajo s sredstvi proračuna Občine Mežica za posamezno leto.
2. člen
Občina Mežica vsako leto v proračunu določi višino sredstev za sofinanciranje programov za posamezna področja socialnega varstva v občini.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
- investicij v prostore društev.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so lahko:
- javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva,
- društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov.
5. člen
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov:
- da imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Mežica,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
6. člen
Programi se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z določili Zakona o javnem naročanju in določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ali na krajevno običajen način, najkasneje v 60 dneh od sprejema proračuna.
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa opravlja pristojen občinski organ.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo naročnika,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
- navedbo, da gre za izbiranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva,
- okvirno vrednost finančnih sredstev,
- zahtevano dokumentacijo,
- rok za prijavo,
- datum odpiranja ponudb,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- kontaktno osebo naročnika.
8. člen
Župan imenuje komisijo, ki na podlagi objavljenega razpisa in skladno s pogoji in merili iz tega pravilnika pripravi izbor programov oziroma predlog razdelitve razpoložljivih sredstev.
Predlog razdelitve sredstev potrdita Odbor za zdravstvo in socialo in Občinski svet Občine Mežica. Občinski svet lahko predlaga spremembe sofinanciranja programov določenim izvajalcem, kolikor le-ti izpolnjujejo pogoje in kriterije določene s tem pravilnikom.
9. člen
Po potrditvi predloga razdelitve na občinskem svetu izda občinska uprava sklep o sofinanciranju programov s področja socialnega varstva. Sklep o sofinanciranju je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranimi izvajalci, sofinanciranje več izbranih programov enega izvajalca se uredi s skupno pogodbo, morebitne spremembe obveznosti pa z aneksom k pogodbi.
11. člen
Komisija oceni program glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje organizacije z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici.
12. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva naslednja merila in kriterije:
- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Mežica,
- realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo,
- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),
- reference ponudnika - program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju občine,
- realnost programa - metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja, - program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije,
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico,
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente javnih služb s področja socialnega varstva,
- sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja),
- program vključuje športne in kulturne aktivnosti za člane,
- program zajema izdajanje glasila, biltena in drugo obliko seznanjanja okolice z določeno problematiko,
- izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri javnih prireditvah s posameznega področja.
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 10 točk.
13. člen
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
- 10 do 30 članov - 5 točk,
- 30 do 50 članov - 10 točk,
- 50 do 100 članov - 15 točk,
- 100 do 200 članov - 20 točk,
- nad 200 članov - 25 točk.
Upoštevajo se člani, ki so občani Občine Mežice.
14. člen
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 40% doseženih točk oziroma z največ 60 točkami.
15. člen
Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na:
- doseženo število točk.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
O sofinanciranju programov, ki so bili prijavljeni po preteku roka, navedenega v javnem razpisu, se odloča samo, če so za razpisano obdobje na voljo še nerazporejena namenska proračunska sredstva in pod pogojem, da izvajalec izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, v nasprotnem primeru pristojen občinski organ vloge zavrne.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-14/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.