Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 610-0001/2007-501 Ob-9722/07 , Stran 2469
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so v javnem interesu. 2. Predmet poziva: 2.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino. 2.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti. 3. Na pozivu lahko kandidirajo: javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajo glasil oziroma z muzejsko dejavnostjo, ob pogoju, da: – imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju občine, ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem, – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem, – so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti oziroma muzejske dejavnosti, – imajo izkušnje pri izdajanju glasil, oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa, – za prijavljen program imajo izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov, – s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobenem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 1.878 EUR za sofinanciranje izdaje glasila ter 4.173 EUR za sofinanciranje muzejske dejavnosti. 5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa. 6. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za izvedbo programov, določenih v predmetu tega poziva. 7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega razpisa oziroma javnega poziva ter predlagala županu višino sofinanciranja. 8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2007, na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa. 9. Razpisni rok: javni poziv se začne 7. 4. 2007 in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 15. 12. 2007. 10. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacije obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – obrazec – opis programa, – obrazec – finančna konstrukcija programa, – obrazec – izjava predlagatelja, – kriteriji za izbor, – vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Občine Ravne na Koroškem in na spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev. 11. Oddaja in dostava vlog: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo. V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom »Javni poziv – kultura – 2007« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v tajništvu naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom sta Mirko Rozman, tel. 02/870-55-39, e-naslov: mirko.rozman@ravne.si ter Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/870-55-34, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.