Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1650. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2006, stran 4258.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) in 99. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 5. seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2006 so realizirani v naslednjih zneskih:
+-------------+--------------------------------+---------------+
|       |                |   v 000 SIT|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Post.    |Opis              |    Proračun|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|A)      |IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|I.      |Prihodki            |   3.367.643|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|II.     |Odhodki             |   3.557.939|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|III.     |Proračunski presežek      |    -190.296|
|       |(primanjkljaj)         |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|B)      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |        |
|       |NALOŽB             |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|IV.     |Prejeta vračila danih posojil in|     3.046|
|       |prod. kap. deležev       |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|V.      |Dana posojila in povečanje   |       0|
|       |kapitalskih deležev       |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|VI.     |Prejeta minus dana posojila in |     3.046|
|       |pov. kap. deležev        |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|VII.     |Skupni presežek (primanjkljaj) |    -187.250|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|C)      |RAČUN FINANCIRANJA       |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|VIII.    |Zadolževanje          |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|IX.     |Odplačilo dolgov        |     22.117|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|X.      |Neto zadolževanje        |    -22.117|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|XI.     |Povečanje (zmanjšanje) sredstev |    -209.367|
|       |na računih           |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|XII.     |Stanje sredstev na računih konec|    864.393|
|       |preteklega leta         |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|XIII.    |Sredstva na računih       |    655.026|
+-------------+--------------------------------+---------------+
|       |                |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|       |KONČNO STANJE NA RAČUNU     |    655.026|
+-------------+--------------------------------+---------------+
Končno stanje sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti znaša 655.026 tisoč tolarjev, od tega je stanje sredstev na računih vseh krajevnih skupnosti 6.980 tisoč tolarjev, stanje sredstev na računu Občine Jesenice pa 648.046 tisoč tolarjev.
3. člen
Sredstva, ki so jih krajevne skupnosti prejele iz naslova donacij in niso bila porabljena v letu 2006, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2007 v naslednji višini:
- KS Planina pod Golico
 v višini 50 tisoč tolarjev (207€) za akcije v KS
- KS Staneta Bokala
 v višini 30 tisoč tolarjev (125€) za novoletno obdaritev
 v višini 70 tisoč tolarjev (292€) za akcije v KS
- KS Cirila Tavčarja
 v višini 50 tisoč tolarjev (207€) za novoletno obdaritev
 v višini 50 tisoč tolarjev (207€) za akcije v KS
- KS Mirka Roglja Petka
 v višini 100 tisoč tolarjev (417 €) za novoletno obdaritev
 v višini 155 tisoč tolarjev (647€) za akcije v KS
 v višini 100 tisoč tolarjev (417€) za krajevni praznik
- KS Sava
 v višini 90 tisoč tolarjev (376€) za krajevni praznik
 v višini 100 tisoč tolarjev (417€) za akcije v KS
- KS Podmežakla
 v višini 60 tisoč tolarjev (250€) za krajevni praznik
 v višini 46 tisoč tolarjev (192€) za akcije v KS
 v višini 95 tisoč tolarjev (396€) za novoletno obdaritev.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada
31. 12. 2006          37.674 tisoč tolarjev
2. Oblikovanje v letu 2006   10.000 tisoč tolarjev
3. Stanje rezervnega sklada
31. 12. 2006         47.674 tisoč tolarjev.
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 21.026.363 tisoč tolarjev.
6. člen
Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2005
Jesenice, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.