Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1689. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007, stran 4299.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1, 21/06 - odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2007 (Uradni list RS, št. 18/07) se spremeni prvi odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 29.210,48 EUR, in sicer za naslednje investicije: sanacija samskih sob Cesta na Roglo 11A.«
2. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0003/2006
Zreče, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.