Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9774/07 , Stran 2427
I. 1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2007. 2. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv društva, točen naslov, matično in identifikacijsko številko za DDV, ime in priimek odgovorne osebe ter število članov turističnega društva; – dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve; – potrdilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni; – program aktivnosti turističnega društva za leto 2007, ki je potrjen s strani pristojnih organov društva. Program mora biti vsebinsko in finančno opredeljen, vsebuje naj tudi predlog za sofinanciranje; – poročilo o izvedbi projektov, za katere je društvo prejelo subvencijo Zavoda za turizem Ljubljana ali MOL v letu 2006 (obvezno samo za društva, ki so dobila subvencijo v letu 2006); – parafirani vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). 3. Merila in pogoji Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju Mestne občine Ljubljana. Prednost pri sofinanciranju bodo imela turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma in programi društev, katerih programi temeljijo na: – spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja; – seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu; – izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavnosti v kraju; – projektih, ki povezujejo več turističnih in drugih društev; – lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane za sofinanciranje. 4. Okvirna vrednost sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2007 znaša 63.500 EUR. Na podlagi naštetih meril in pogojev bo Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah MOL, v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa. 5. Rok za izvedbo izbranih programov: rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 30. november 2007. II. 1. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za programe turističnih društev na območju MOL«. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 7. maja 2007 do 10. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo obravnavana. 2. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela 7. maja 2007 in ga, v primeru velikega števila prispelih vlog, nadaljevala naslednji dan. 3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. 4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si. 5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in www.ljubljana.si.