Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9310/07 , Stran 2448
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk objavljajo javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: višji nadzornik in občinski redar m/ž v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu komunalni nadzornik in občinski redar III, II in I. Za imenovanje v naziv bo upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Ur. l. RS, št. 103/05). Zahtevani pogoji: – najmanj višja strokovna izobrazba upravne, komunalne, gradbene ali druge tehnične smeri; – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj; – strokovni upravni izpit; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; – aktivno znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; – ne smejo biti pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir ter za kršenje cestno prometnih predpisov; – veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B (ne voznik začetnik); – poznavanje dela z osebnim računalnikom. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, strokovnega izpita iz upravnega postopka in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, ga morajo opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali drugega osebnega dokumenta; – fotokopijo potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopijo potrdila o preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; – fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja; – potrdilo ali pisno izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata/ke o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; – potrdilo Okrajnega sodišča, Oddelka za prekrške, ali pisno izjavo kandidata/ke o nekaznovanju zaradi prekrška zoper javni red in mir ter kršenja cestno prometnih predpisov. Izbrani kandidat/ka, ki bo podal/a pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku ter potrdilo o nekaznovanju zaradi prekrška zoper javni red in mir ter kršenja cestno prometnih predpisov predložiti pred imenovanjem v naziv. Nepravočasne in formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/384-51-84 pri Goran Udovč.