Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 105 Ob-9687/07 , Stran 2455
V skladu z 58. in 82. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, 131/06) župan Občine Ormož objavlja javni natečaj za zasedbo položaja delovnega mesta: tajnik občine. Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu na položaju. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim časom za obdobje 5 let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Ormož. Opis dela: – vodenje občinske uprave, – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi, – opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi, – zagotavljanje razvoja organizacije, – druge naloge po odredbi predstojnika. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna pravna izobrazba, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – najmanj 7 let delovnih izkušenj. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti še: – izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo kandidata, da ima opravljen državni izpit iz javne uprave, – izjavo kandidata da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ormož pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje. Skladno z 89. členom ZJU se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kod delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero se oseba prijavlja, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pisne prijave z izjavami o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož z oznako »javni natečaj za položajno delovno mesto Tajnika občine«. Informacije dobite na tel. 02/741-53-11 (Mateja Serec). Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.