Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 110-18/2007 Ob-9306/07 , Stran 2445
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 62/06 Skl. US in 131/06 Odl. US), Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: referent v Oddelku za občo upravo. Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu referent III, referent II ali referent I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj srednja izobrazba, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni upravni izpit, – znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni upravni izpit. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – sprejemanje vlog strank v vložišču, – sprejemanje vplačil v zvezi z upravnimi postopki strank, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji, – opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc, – opravljanje enostavnih upravnih nalog. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – pisno izjavo, o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Domžale pridobitev podatkov iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Strokovna usposobljenost kandidatov bo presojana na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov, dokazil, ki bodo pridobljena iz upravnih evidenc in na podlagi razgovora s kandidati. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi na uradniško delovno mesto »referent«, pri čemer se za kandidata, ki je že imel sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas z delodajalcem Republiko Slovenijo, to delovno razmerje ne spremeni. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. Kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06), ne bo uvrščen v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto referent, številka: 110-18/2007« na naslov: Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.domzale@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Domžale, http://upravneenote.gov.si/domzale/javne_objave/ostale_javne_objave/. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Zoran Šuštar, tel. 01/721-57-00.