Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 1/2007 Ob-9309/07 , Stran 2447
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v upravi Občine Brezovica. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj za visoko strokovno ali 2 leti in 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – državni izpit iz javne uprave, – poznavanje uporabe računalniških programov, oblikovanja in urejanja spletnih strani. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – z izkušnjami s področja načrtovanja, upravnih in strokovnih opravil na področju kulture, civilne zaščite in požarnega varstva, – s poznavanjem področja javnih naročil, – z dobrim poznavanjem dela z računalnikom, urejanja spletnih strani, – z dobrim pisnim in ustnim izražanjem, – z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi. Delovno področje: – načrtovanje, organiziranje, vodenje, izvajanje upravnih in strokovnih opravil s področja kulture, dejavnosti društev, promocije, upravljanja spletne strani, – načrtovanje, organiziranje, vodenje, izvajanje upravnih in strokovnih opravil s področja civilne zaščite, požarnega varstva in civilne obrambe, – priprava predpisov, strokovnih podlag, upravnih aktov in drugih zahtevnejših gradiv s svojega področja dela, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja dela, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju kulture in civilne zaščite, – priprava gradiva za občinski svet in odbore s svojega področja, vodenje zapisnikov, – sodelovanje z zavodi, državnimi institucijami, pri delu v projektnih skupinah. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Brezovica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo razporejen na delovno mesto za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občine Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, v nazivu višji svetovalec III. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec, številka 1/2007« na naslov: Občina Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, in sicer v roku 8 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: viktor@brezovica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri direktorju občinske uprave na tel. 01/360-17-73. V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.