Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1670. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2007, stran 4280.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 OR, 73/95 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88. člena Statuta Občine Podlehnik je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. redni seji dne 28. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Podlehnik za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in upravljanja s prihodki in odhodki proračuna, občinskega premoženja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine Podlehnik.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu s predpisi opravlja Občina Podlehnik.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Podlehnik so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. Proračun Občine Podlehnik za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:
+-------------+----------------------------------+-------------+
|A      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |    V EUR|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI          | 1.534.608,25|
|       |(70+71+72+73+74+78)        |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI          | 1.241.410,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  | 1.137.310,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |  53.400,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |  50.700,00|
|       |STORITVE             |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI         |  39.900,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |  23.250,00|
|       |DOHODKI OD PREMOŽENJA       |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |711 TAKSE IN PRISTOJBINE     |   2.800,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |712 DENARNE KAZNI         |     0,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |  13.850,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI        |  21.949,59|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI        |  231.348,66|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |  231.348,66|
|       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |741 PREJETA SREDSTVA IZ EU    |     0,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|78      |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |     0,00|
|       |UNIJE               |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |780 Prejeta sredstva iz EU    |     0,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 1.480.360,21|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI          |  519.295,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |  115.684,00|
|       |ZAPOSLENIM            |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |  16.032,00|
|       |SOCIALNO VARNOST         |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |  317.879,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |  61.700,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |409 REZERVE            |   8.000,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI         |  485.212,18|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |410 SUBVENCIJE          |  12.890,99|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |  197.642,59|
|       |GOSPODINJSTVOM          |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |  55.000,00|
|       |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |  219.678,60|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI       |  423.929,03|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |  423.929,03|
|       |SREDSTEV             |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  51.924,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   5.000,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |  46.924,00|
|       |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM    |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)  |  54.248,04|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |       |
|       |NALOŽB              |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |   4.815,16|
|       |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|       |(750+751+752)           |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     0,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |   4.815,16|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |752 KUPNINE IZ NASLOVA      |     0,00|
|       |PRIVATIZACIJE           |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |     0,00|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |440 DANA POSOJILA         |     0,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |     0,00|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ   |     0,00|
|       |NASLOVA PRIVATIZACIJE       |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |   4.815,16|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|       |(IV. - V.)            |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |                 |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA        |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)        |  997.329,33|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE           |  997.329,33|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |  997.329,33|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA (550)       |  581.527,26|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|       |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |  581.527,26|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |  474.865,27|
|       |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |       |
|       |VIII.)              |       |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |  415.802,07|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |  -54.248,04|
+-------------+----------------------------------+-------------+
Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen po programski klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni kontov in podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna Občine Podlehnik so prihodki iz državnih virov (Zakon o financiranju občin, Uradni list RS, št. 123/06 in prihodki iz lastnih virov občine, ki jih občina pobira v skladu z zakonom.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakon o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. prihodki proračunske rezerve občine,
3. donacije.
5. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi in občinska uprava. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
6. člen
Prihodki od prodaje občinskega premoženja po programu so namenski in se uporabljajo za financiranje vlaganj v občinsko premoženje po programu ter so sestavni del proračuna občine.
7. člen
Uporabnikom proračuna se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za investicijske odhodke. Sredstva za sofinanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se dogovori s pogodbo.
8. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor. Prav tako opravlja nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev in namenskost porabe proračunskih sredstev. Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu z 9. členom tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
10. člen
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 8.000 EUR in znaša skupaj z oblikovano rezervo iz leta 2006 20.518,78 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana.
12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanje prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če se s tem ne ogrozi plačevanje zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
13. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditev proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju porabe oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 40, 41, 42 in 43, s sklepom, če nastanejo za to nujni razlogi, zaradi dinamike izvajanja proračunsko opredeljenih nalog oziroma projektov.
14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila iz tega člane odloča župan, ki mora o tem s pisnim poročilom obvestiti občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja občina v proračunu za leto 2007 lahko najame kredit v skladu z 10. členom Zakona o financiranju občin in soglasjem Ministrstva za finance.
16. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V primeru začasnega financiranja Občine Podlehnik v letu 2008 se smiselno uporabljata ta odlok in sklep župana.
19. člen
Za vse zadeve v zvezi z izvrševanjem proračuna, ki niso opredeljene v tem odloku, se uporabljajo določila Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), Statut Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01, 81/02) ter smiselno določila predpisov, ki veljajo za izvrševanje državnega proračuna.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Podlehnik, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.