Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 47800-0025/2007-2 Ob-9670/07 , Stran 2467
I. Prodajalec: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. II. Predmet prodaje je poslovni prostor v izključni lasti Občine Dobrna, in sicer: poslovni prostor št. 1.E v velikosti 23,26 m2, ki se nahaja v pritličju objekta Dobrna 41, poslovni prostor je vpisan v zk. vl. št. 719/2 k.o. Dobrna, nepremičnina 1.E, za izklicno ceno 23.000 €. Izhodiščna cena za nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. III. V izklicno vrednost predmetov prodaje davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) Nakup po načelu ogledano – kupljeno. b) Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni. c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Dobrna, št. 01355-0100003171. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru. d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po odpiranju ponudb. e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi za prodajalca najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na Občino Dobrna najkasneje do četrtka 26. 4. 2007 do 10. ure, na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, z navedbo »Ponudba za nakup poslovnega prostora v objektu Dobrna 41«. Ponudbi mora biti, poleg ostalih zahtevanih dokazil in listin, priloženo tudi dokazilo o plačilu varščine. Odpiranje pisnih ponudb bo v četrtek, dne 26. 4. 2007, ob 11.30, v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10-53 ali 03/780-10-50.