Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1659. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2006, stran 4269.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5. redni seji dne 30. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2006.
2. člen
+----------+---------------------------------------------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |
+----------+---------------------------------------------------+
|     |Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov  |
|     |in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto |
|     |2006 znašajo:                   |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |I/Prihodki          |  1.307.605.265,14|
+----------+------------------------------+--------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |   457.728.420,53|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |700 Davki na dohodek in    |   257.179.526,00|
|     |dobiček            |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |    92.715.784,13|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |704 Domači davki na blago in |   107.833.110,40|
|     |storitve           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |   123.378.049,27|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in  |    14.360.854,25|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |711 Takse in pristojbine   |    4.915.536,58|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |712 Denarne kazni       |      96.052,50|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |    2.590.263,91|
|     |in storitev          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |   101.415.342,03|
+----------+------------------------------+--------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |    6.912.472,40|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |    5.504.243,40|
|     |osnovnih sredstev       |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |    1.408.229,00|
|     |zemljišč           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE       |    5.500.000,00|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |730 Prejete donacije iz    |    5.500.000,00|
|     |domačih virov         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |   714.086.322,94|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |740 Transferni prihodki    |   714.086.322,94|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |               |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |II/Odhodki          |  1.284.591.165,78|
+----------+------------------------------+--------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI        |   277.363.661,89|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki  |    52.789.666,30|
|     |zaposlenim          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev  |    8.589.694,13|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |   199.303.853,96|
|     |storitve           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |403 Plačila obresti      |    9.309.777,98|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |409 Rezerve          |    7.370.669,52|
+----------+------------------------------+--------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI       |   384.675.282,20|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |410 Subvencije        |    12.979.707,44|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |   122.367.093,40|
|     |gospodinjstvom        |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |    46.551.640,11|
|     |organizacijam         |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |413 Drugi domači tekoči    |   202.776.841,25|
|     |transferi           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |   557.614.922,79|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |   557.614.922,79|
|     |sredstev           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    64.937.298,90|
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |431 Investicijski transferi  |    11.589.280,78|
|     |osebam, ki niso proračunski  |          |
|     |uporabniki          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |    53.348.018,12|
|     |proračunskim uporabnikom   |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |               |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|     |III/SALDO bilance prihodkov  |   +23.014.099,36|
|     |in odhodkov          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
3. člen
+----------+---------------------------------------------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |
+----------+---------------------------------------------------+
|     |Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2006  |
|     |izkazuje:                     |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |IV/Prejeta vračila danih   |     5.828.579,24|
|     |posojil in prodaja      |           |
|     |kap.deležev         |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL|     5.828.579,24|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih  |     5.828.579,24|
|     |posojil           |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |V/Dana posojila in povečanje |    33.726.661,30|
|     |kap.deležev         |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |    33.726.661,30|
|     |KAPITAL. DELEŽEV       |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |440 Dana posojila in     |      726.661,30|
|     |povečanje kapitalskih deležev|           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih  |    33.000.000,00|
|     |deležev           |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |VI/SALDO računa finančnih  |    -27.898.082,06|
|     |terjatev in naložb      |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
4. člen
+----------+---------------------------------------------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA                 |
+----------+---------------------------------------------------+
|     |Račun financiranja občine Moravske Toplice za leto |
|     |2006 izkazuje:                   |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |               |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |VII / Zadolževanje      |          0|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE         |          0|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |500 Domače zadolževanje   |          0|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |VIII / Odplačila dolga    |    34.601.542,61|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA       |    34.601.542,61|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |550 Odplačila dolga     |    34.601.542,61|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |IX/ SPREMEMBA stanja sredstev|    -39.485.525,31|
|     |na računih          |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |X / NETO ZADOLŽEVANJE    |    -34.601.542,61|
|     |(VII - VIII)         |           |
+----------+-----------------------------+---------------------+
|     |XI/ NETO FINANCIRANJE    |    -23.014.099,36|
+----------+-----------------------------+---------------------+
|D)    |SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2006|    104.364.488,30|
+----------+-----------------------------+---------------------+
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2006 v višini - 39.485.525,31 SIT se pokriva s prenesenimi sredstvi iz preteklih let. Na dan 31. 12. 2006 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 104.364.488,30 SIT, in sicer 79.967.330,50 SIT na računih Občine Moravske Toplice in 24.397.157,80 na računih krajevnih skupnosti. Ugotovljeni presežek se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice v letu 2007 in Krajevnih skupnosti kot namenska sredstva.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2006 se izkazuje v višini 4.203.776,17 SIT in se prenese v leto 2007.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2006 je sestavni del tega odloka.
8. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/07-1
Moravske Toplice, dne 30. marca 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.