Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 3520-1/2007-2 Ob-9312/07 , Stran 2466
I. Prodajalec: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30, e-mail: natasa@majsperk.si. II. Predmet prodaje je: Nepremičnina parc. št. 264/15 k.o. Skrblje, vpisana pri vl.št. 230, v skupni izmeri 928 m2, za izklicno ceno 9.706,88 EUR. Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec. III. Način prodaje: prodaja nepremičnine se bo izvedla v skladu s 45. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javnim zbiranjem ponudb. IV. Roki prodaje: nepremičnina parc. št. 264/15 k.o. Skrblje bo na prodaj z zbiranjem ponudb do vključno 18. 4. 2007 do 15. ure. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z oznako »Ne odpiraj-ponudba za nakup parc. št. 264/15«. V. Pogoji zbiranja ponudb Ponudnik za javno ponudbo mora v ponudbi navesti: – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodišče cene, – podatke o ponudniku (ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji), – način plačila kupnine. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk. Pri višini najugodnejše kupnine ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi pa tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine. VI. Ostale določbe Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po končanem postopku. V primeru, da se kupec, v 8 dneh od poziva Občine Majšperk k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil. Rok plačila kupnine je 8 dni od podpisa pogodbe. Kupec nepremičnine, mora plačati stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan na tel. 02/795-08-30.