Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 262/07 Ob-10204/07 , Stran 2483
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 4. 4. 2007, opr. št. SV-262/07, je bilo stanovanje št. 8 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 71,88 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Ulica Kozjanskega odreda 001, 3250 Rogaška Slatina, stoječi na parc. št. 618/4 k.o. Rogaška Slatina, z.k. vl. št. 635, last Junger Janeza, Žibernik 27, 3250 Rogaška Slatina, EMŠO 1301972500317, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 10. 1993, sklenjene med Klasje in Pevec Stankom z notarsko overjenim aneksom k tej kupoprodajni pogodbi z dne 5. 7. 1999, potrdila družbe Klasje o plačilu celotne kupnine z dne 9. 7. 1999, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7. 1999, sklenjene med Pevec Stankom in Gavez Marto z z.k. dovolilom Občine Rogaška Slatina in Pevec Stanka k navedeni kupoprodajni pogodbi, prodajne pogodbe, sklenjene med Gavez Marto in Junger Janezom dne 20. 3. 2007, potrdila Gurs-a o veljavni hišni številki in Odločbe Gurs-a št. 90312-482-1999 z dne 9. 11. 2004, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve do Junger Janeza, Žibernik 27, 3250 Rogaška Slatina, v višini 81.055 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske Centralne Banke s pripadki.