Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1626. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje, stran 4229.

Na podlagi drugega odstavka 192. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 - ZTVP-1-UPB2 in 114/06 - ZUE) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje
1. člen
(1) V Sklepu o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03 in 1/05; v nadaljevanju: sklep) se v tretji točki 4. člena besedilo »3. izkaz finančnega izida« nadomesti z besedilom »3. izkaz denarnih tokov«.
(2) V peti točki 4. člena sklepa se besedilo »5. priloga (dodatek) k računovodskim izkazom, ki vsebuje:« nadomesti z besedilom »5. priloga s pojasnili k izkazom, ki vsebuje:«.
2. člen
17. člen sklepa se spremeni tako, da se številka »2003« nadomesti s številko »2006«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 234-2/2-2/2007
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2007-1611-0070
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih
dr. Miha Juhart l.r.