Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1656. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4265.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) in 16. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00, 16/03) je Občinski svet Občine Mežica na 5. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. Občina ima največ dva podžupana. V soglasju z županom se lahko eden ali oba podžupana odločita, da bosta funkcijo opravljala poklicno.
3. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso hkrati člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora občine ter članom drugih občinskih organov, razen občinskim volilnim organom, pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s tem pravilnikom.
Članom občinske volilne komisije in volilnih odborov pripada ob vsakih volitvah oziroma referendumu enkratno nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
4. člen
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Osnova za obračun plače oziroma dela plače in nagrade na podlagi tega pravilnika je plača župana za poklicno opravljanje funkcije.
Kadar je v tem pravilniku plača oziroma nagrada za opravljanje funkcije določena v odvisnosti od plače župana, se le-ta upošteva brez njegovega dodatka za delovno dobo.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, DELA PLAČE IN NAGRAD
5. člen
Na podlagi Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, v nadaljevanju: odlok) je funkcija župana Občine Mežica (od 2001-5.000 prebivalcev) uvrščena v 49. plačni razred. Prevedba nominalnega zneska osnovne plače se opravi v skladu z navedenim odlokom.
Županu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada 50% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
6. člen
V skladu z odlokom lahko znaša plačni razred posameznega podžupana od 34. do 41. Plačni razred posameznega podžupana določi župan, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in števila prebivalcev.
Podžupanu ne pripada del plače za upravljanje funkcije člana občinskega sveta.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru tega zneska se na podlagi sklepa o potrditvi mandata, članu občinskega sveta določi sejnina, in sicer:
- vodenje seje občinskega sveta (dodatno)         1,2%
- udeležba na redni seji občinskega sveta          3,8%
- udeležba na izredni seji občinskega sveta        2,5%
- udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je   1,25%
- predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta   1,9%.
Mesečno izplačilo sejnin se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
8. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi sklepa o imenovanju pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji in znaša:
   - za predsednika       4,0%
  - za člana          2,6%.
Mesečna sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine, ki se na podlagi sklepa o imenovanju izplača za udeležbo na seji, v enaki višini kot članom delovnih teles, ki so člani občinskega sveta.
Članom drugih organov občine, katerih ustanovitev določa zakon, podzakonski akt ali statut občine, ter članom komisij in drugih organov, ki jih imenuje župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, v višini:
- 0,8% za člana
- 1,6% za predsedujočega.
Sejnina se izplača mesečno v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Če so člani organov iz prejšnjega odstavka javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, jim nagrada ne pripada.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
10. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil in nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Mežica. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen
Pravico iz 10. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi potnega naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za službeno potovanje župana, izda potni nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov v skladu s tem pravilnikom se zagotovijo iz sredstev proračuna.
13. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 58/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-2/2007
Mežica, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.