Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1646. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2006, stran 4254.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - ZLS-UPB1), 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun Občine Idrija za leto 2006.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2006 izkazuje:
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|    |              | v 1000 SIT|    V EUR|
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|A.   |Bilanca prihodkov in    |      |       |
|    |odhodkov          |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|I.   |Prihodki          |  2.133.064|  8.901.119|
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|II.  |Odhodki          |  2.305.830|  9.622.068|
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|III.  |Proračunski presežek    |  -172.766|   -720.949|
|    |(primanjkljaj)       |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|    |              |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|B.   |Račun finančnih terjatev in|      |       |
|    |naložb           |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih   |   16.459|    68.679|
|    |posojil in prodaja kapit. |      |       |
|    |deležev          |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje |      0|      0|
|    |kapit. deležev       |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila|   16.459|    68.679|
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|    |              |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|C.   |Račun financiranja     |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|VII.  |Zadolževanje        |   162.685|   678.872|
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|VIII. |Odplačila dolga      |   42.253|   176.318|
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev |   -35.875|   -149.716|
|    |na računu         |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|X.   |Neto zadolževanje     |   120.432|   502.554|
+-------+---------------------------+------------+-------------+
|XI.  |Stanje prihodkov iz leta  |   232.757|   971.278|
|    |2005            |      |       |
+-------+---------------------------+------------+-------------+
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2007 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2007
Idrija, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.