Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 65-11/2004 Ob-9313/07 , Stran 2444
A) Predmet javne dražbe: večnamenski skladiščni šotor Aluflex s sistemom ogrevanja in razsvetljave, dimenzij 17,5 m × 35 m (površina 612,5 m2, višina v slemenu 6,75 m, stranska višina 4,40 m, proizvajalca Haltec. Šotor sestavlja: – konstrukcija iz aluminija, – vroče cinkani jekleni vezni in nosilni elementi, – stranice in streha iz visoko kvalitetne ognjevarne PVC ponjave bele barve, – vhodna vrata iz visoko kvalitetne ognjevarne PVC ponjave. Izklicna cena je 18.778 € oziroma 4,500.000 SIT za šotor in 7.929 € oziroma 1,900.000 SIT za sistem ogrevanja in razsvetljave. Najnižji znesek višanja je 200 € oziroma 47.928 SIT. B) Pogoji javne dražbe: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. 2. Premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene do vključno 23. 4. 2007 na TRR Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št. 18 75833-7202997-2007 in tudi izkazati plačilo. 4. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu plačana varščina ne vrne. 5. Šotor se lahko proda tudi ločeno brez sistema ogrevanja in razsvetljave. 6. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh brez obresti. 7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 29/III), na tel. 05/335-03-53. 8. Javna dražba bo v ponedeljek dne 23. 4. 2007 ob 11. uri v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje), Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.