Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 474/07 Ob-10078/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 474/07 z dne 2. 4. 2007, je stanovanje št. 48 v skupni izmeri 25,60 m2, v VII. nadstropju stanovanjskega objekta v Kranju, Gogalova ul. 4, z ident. št. 267.ES, ki stoji na parc. št. 181/1, vpisani v vl. št. 356 k.o. Huje, last zastaviteljice Vesne Majkić, Cesta maršala Tita 96, Jesenice, na temelju notarskega zapisa kupne pogodbe, opr. št. SV 291/07 z dne 2. 3. 2007, sklenjene s prodajalcem Draškom Buničem, Bleiweisova c. 6, Kranj, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 69.910 CHF v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke na dan plačila, z obrestno mero v višini 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,75% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 3. 2027.