Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1651. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2007, stran 4259.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 15. Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 29. marca 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2007
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |Proračun leta 2007|
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/podskupina kontov    Besedilo  |       v EUR|
+----------+--------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|     1.389.507|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     1.121.162|
+----------+--------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     1.028.588|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |      931.577|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      41.823|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |      55.188|
|     |storitve            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |706 Drugi davki         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      92.574|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |      11.267|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |      10.680|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |712 Denarne kazni        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in|         |
|     |storitev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      70.627|
+----------+--------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      16.547|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih|         |
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč|      16.547|
|     |in nematerialnega premoženja  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |       2.086|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |       2.086|
|     |virov              |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |      249.712|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |      249.712|
|     |drugih javnofinančnih institucij|         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |     1.408.359|
+----------+--------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |      581.046|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in dodatki - zaposleni|      144.975|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      49.679|
|     |socialno varnost        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve|      276.225|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      26.707|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |      83.460|
+----------+--------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |      383.906|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije         |       6.259|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |      212.154|
|     |gospodinjstvom         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      129.164|
|     |organizacijam in ustanovam   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |      36.329|
|     |transferi            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |      423.640|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |      423.640|
|     |sredstev            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      19.767|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |430 Investicijski transferi   |      17.681|
|     |drugim ravnem države      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |       2.086|
|     |pravnim in fiz.osebam      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |      -18.852|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|         |
|     |PRODAJA KAPIT. DELEŽ.      |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       3.338|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih    |       3.338|
|     |posojil             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |751               |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |752               |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         |
|     |KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)  |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |440 Dana posojila        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |         |
|     |deležev in naložb        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz  |         |
|     |naslova privatizacije      |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |       3.338|
|     |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.- |         |
|     |V.)               |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)       |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |         0|
+----------+--------------------------------+------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)      |      13.375|
+----------+--------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |      13.375|
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |      13.375|
+----------+--------------------------------+------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |      -28.889|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|     |VIII.)             |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |      -13.375|
+----------+--------------------------------+------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |      18.852|
|     |VIII.-IX.=-III.)        |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Kuzma.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevki za priključitev na javni vodovodni sistem in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 400,00 eurov po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
6. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z načrtom razvojnih programov za namene, za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2007 izloči največ do 1,5% prihodkov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini do 0,5% prihodkov proračuna.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
V letu 2007 se Občina Kuzma ne bo dolgoročno zadolževala.
13. člen
Javna zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2007 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Kuzma v letu 2007 ne bo izdajala poroštev.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
15. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ravnajo v nasprotju s posameznimi določbami tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 900-1/2007-2
Kuzma, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.