Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1668. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2007, stran 4276.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Občine Oplotnica na 2. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Oplotnica za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podsk. kontov            |      v EUR|
|                      |     proračun|
|                      |     l. 2007|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    2.833.550|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |    2.082.637|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |    2.024.549|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    700|Davki na dohodek in dobiček   |    1.920.593|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    703|Davki na premoženje       |      66.734|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    704|Domači davki na blago in     |      37.222|
|     |storitve             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    706|Drugi davki           |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      58.088|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    710|Udeležba na dobičku in dohodki  |      40.395|
|     |iz premoženja          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    711|Takse in pristojbine       |      3.923|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    712|Denarne kazni          |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    713|Prihodki od prodaje blaga in   |       417|
|     |storitev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    714|Drugi nedavčni prihodki     |      13.353|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |     173.176|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    720|Prihodki od prodaje osnovnih   |      6.259|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    721|Prihodki od prodaje zalog    |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    722|Prihodki od prodaje zemljišč in |     166.917|
|     |nematerialnega prem.       |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    730|Prejete donacije iz domačih   |        0|
|     |virov              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    731|Prejete donacije iz tujine    |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |     577.737|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    740|Transferni prihodki iz drugih  |     577.737|
|     |javnofinančnih institucij    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     | II. SKUPAJ ODHODKI       |    3.267.826|
|     |(40+41+42+43)          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
| 40    |TEKOČI ODHODKI          |     685.449|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    400|Plače in drugi izdatki      |     215.393|
|     |zaposlenim            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    401|Prispevki delodajalcev za    |      32.839|
|     |socialno varnost         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    402|Izdatki za blago in storitve   |     419.691|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    403|Plačila domačih obresti     |      5.008|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    409|Rezerve             |      12.519|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     893.656|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    410|Subvencije            |      41.729|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    411|Transferi posameznikom in    |     428.145|
|     |gospodinjstvom          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    412|Transferi neprofitnim      |     156.714|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    413|Drugi tekoči domači transferi  |     267.068|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    414|Tekoči transferi v tujino    |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |    1.623.268|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    420|Nakup in gradnja osnovnih    |    1.623.268|
|     |sredstev             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      65.452|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    431|Investicijski transferi     |      65.452|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) |     -434.276|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL|        0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    750|Prejeta vračila danih posojil  |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    751|Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    752|Kupnine iz naslova privatizacije |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442+443)        |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |        0|
|     |KAPITALSKIH           |         |
|     |DELEŽEV             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    440|Dana posojila          |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    441|Povečanje kapitalskih deležev in |        0|
|     |naložb              |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    442|Poraba sredstev kupnin iz naslova|        0|
|     |privatizacije          |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    443|Povečanje namenskega premoženja |        0|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA |        0|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|     |(IV.-V)             |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
C. RAČUN FINANCIRANJA
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)     |     417.293|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |     417.293|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    500|Domače zadolževanje       |     417.293|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)   |      50.075|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA         |      50.075|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|    550|Odplačilo domačega dolga     |      50.075|
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE    |     -67.058|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH) (I+IV+VII- |         |
|     |II-V-VIII)            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE       |     367.218|
|     |(VII-VIII)            |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE      |     434.276|
|     |(VI+VII-VIII-IX)         |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|     |Stanje sredstev na računih na  |      67.058|
|     |koncu preteklega leta      |         |
+----------+---------------------------------+-----------------+
|   9009|Splošni sklad za drugo      |      67.058|
+----------+---------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.oplotnica.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunski skladi so:
- račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 8.346 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 56/02) do višine 1.252, EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 83,45 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga in o tem obvesti občinski svet s pisnimi poročili.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za poračun 2007 lahko zadolži do višine 417.293 EUR, in sicer za naslednje investicije: investicijsko vzdrževanje krajevnih cest.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam in pravnim osebam do skupne višine 0 tolarjev.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 0 EUR in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. O: 001.2/2007
Oplotnica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.