Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9879/07 , Stran 2471
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje letnih programov turističnih društev na območju Občine Piran oziroma sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Piran. Predmet sofinanciranja so praviloma programi z vsebinami, ki so podrobneje opredeljene v dokumentaciji javnega poziva. 2. Splošni pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni poziv: Na javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih programov turističnih društev se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež na območju Občine Piran oziroma spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Piran, – so registrirani po Zakonu o društvih, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, – imajo potrjen program s strani pristojnega organa društva, – so občini dostavili poročilo o realizaciji programa in doseženih rezultatih v preteklem letu, vključno s finančnim poročilom ter prikazom vseh virov financiranja programa (velja za društva, katerih programi so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v letu 2006), – da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše, – izpolnjujejo druge pogoje iz tega poziva. 3. Merila in kriteriji za izbiro aktivnosti v okviru letnih programov turističnih društev, ki bodo sofinancirane iz občinskega proračuna, so sestavni del dokumentacije javnega poziva. 4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov turističnih društev iz občinskega proračuna v letu 2007, znaša 12.519 EUR. Na podlagi v dokumentaciji navedenih meril in kriterijev bo Občina Piran sofinancirala aktivnosti oziroma programe turističnih društev v višini razpisanih sredstev. Rok za izvedbo aktivnosti oziroma realizacijo programov je 30. november 2007, rok za črpanje odobrenih sredstev pa 28. 12. 2007. 5. Dokumentacija javnega poziva obsega: – besedilo javnega poziva, – navodila za izpolnjevanje obrazcev, – merila in kriterije za izbiro programov, ki so predmet javnega poziva, – prijavne obrazce, – izjavo predlagatelja, – seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti vlogi. Dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko predlagatelji v pozivnem roku prejmejo na Uradu za gospodarske dejavnosti in turizem Občine Piran (tel. 671-03-31, 671-03-44). Dokumentacija javnega poziva in prijavni obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani Občine Piran www.piran.si. 6. Rok za predložitev vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge, navedene v dokumentaciji javnega poziva. Vloga z zahtevanimi prilogami mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za gospodarske dejavnosti in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 7. 5. 2007 (kot zadnji dan prijave velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene pošiljke ali žig vložišča Občine Piran na vlogi). Vloga mora biti ustrezno označena: na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje programov turističnih društev 2007«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden predlagatelj. Z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije javnega poziva. Vloge, ki bodo nepravočasne, nepopolne oziroma jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 7. Obvestilo o izidu javnega poziva (obvestilo o izboru) Predlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni v 30. dneh po odpiranju vlog in izboru upravičencev. Z upravičenci se sklene pogodba o sofinanciranju.