Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Št. 129-0001/2007-2 Ob-9302/07 , Stran 2428
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov: – programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in – programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programa. Prav tako niso predmet razpisa programi in/ali projekti, za katere so predlagatelji že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali proračunskih virov Občine Sevnica. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – da aktivno delujejo najmanj eno leto, – da imajo sedež ali podružnico v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sevnica, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za društva), – da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. Na razpis se lahko prijavijo: – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, – organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov, – invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, – druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Sevnica. Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja občine Sevnica in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim. 4. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih sredstev znaša 16.692 EUR. 5. Osnovna merila za izbor: – ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa, – sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, – finančna konstrukcija programa. Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji), – s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), – kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji. Prijave na razpis morajo biti popolne. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2007. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 3. 5. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 3. 5. 2007 (datum poštnega žiga na dan 3. 5. 2007). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov v letu 2007«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 7. 5. 2007, ob 13. uri v sejni sobi Občine Sevnica. V primeru nepopolnih vlog bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica pri Darji Lekše, tel. 07/816-12-14, e-mail: darja.lekse@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.