Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

SV 313 Ob-10082/07 , Stran 2482
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-313/07 z dne 30. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 03 v izmeri 58,73 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše Kardeljev trg 11, 3320 Velenje, stoječi na parceli št. 2454/2, vpisani v vl. št. 2539 k.o. Velenje, last dolžnika Stojnić Ljuba, roj. 12. 4. 1954 in Stojnić Nade, roj. 29. 6. 1964, oba stan. Kardeljev trg 11, Velenje, zastavljeno v korist Raiffeisen Krekove banke d.d., Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 41.730 EUR, s pripadki.