Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1687. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2007, stran 4295.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B in 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. seji, dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-------------------------------+------------------+
|A     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |      v evrih|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|I     |SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74 |   13.205.631,35|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI 70+71     |   9.380.634,64|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI        |   8.721.573,72|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|700    |Davki na dohodek in dobiček  |   7.929.761,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|703    |Davki na premoženje      |    771.156,74|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|704    |Domači davki na blago in    |     20.655,98|
|      |storitve            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI       |    659.060,92|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|710    |Udeležba na dobičku in dohodki |    365.319,88|
|      |od premoženja         |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|711    |Takse in pristojbine      |     19.821,40|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|712    |Denarne kazni         |      667,67|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|713    |Prihodki od prodaje blaga in  |     74.047,32|
|      |storitev            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|714    |Drugi nedavčni prihodki    |    199.204,65|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI      |    996.369,55|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|720    |Prihodki od prodaje osnovnih  |    985.519,94|
|      |sredstev            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|722    |Prihodki od prodaje zemljišč in|     10.849,61|
|      |neopredmetenih dolg. sr.    |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|73     |PREJETE DONACIJE        |     3.469,18|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|730    |Prejete donacije iz domačih  |     3.469,18|
|      |virov             |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI      |   2.825.157,98|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|740    |Transferni prihodki iz drugih |   2.825.157,98|
|      |javnofinančnih institucij   |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|II     |SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43   |   14.377.508,55|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI         |   2.534.440,31|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|400    |Plače in drugi izdatki     |    603.141,64|
|      |zaposlenim           |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|401    |Prispevki delodajalcev za   |     98.317,36|
|      |socialno varnost        |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|402    |Izdatki za blago in storitve  |   1.671.071,78|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|403    |Plačila domačih obresti    |     78.451,01|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|409    |Sredstva, izločena v rezerve  |     83.458,52|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI        |   4.540.840,89|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|410    |Subvencije           |     34.217,99|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|411    |Transferi posameznikom in   |   2.179.060,26|
|      |gospodinjstvom         |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|412    |Transferi neprofitnim     |    638.108,77|
|      |organizacijam in ustanovam   |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|413    |Drugi tekoči domači transferi |   1.689.453,87|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI     |   6.054.019,71|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|420    |Nakup in gradnja osnovnih   |   6.054.019,71|
|      |sredstev            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   1.248.207,64|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|431    |Investicijski transf. pravnim |   1.057.002,17|
|      |in fiz. osebam, ki niso pror. |         |
|      |uporabniki           |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|432    |Investicijski transferi    |    191.205,47|
|      |proračunskim uporabnikom    |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|III    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   -1.171.877,20|
|      |(PRIMANJKLJAJ) I - II     |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|B     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |         |
|      |NALOŽB             |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|IV     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     19.316,74|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|      |750+751+752          |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|750    |Prejeta vračila danih posojil |     16.716,74|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|751    |Prodaja kapitalskih deležev  |     2.600,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|V     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|441    |Povečanje kapitalskih deležev |       0,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|VI     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |     19.316,74|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|      |IV - V             |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|C     |RAČUN FINANCIRANJA       |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|VII    |ZADOLŽEVANJE          |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE          |   1.627.563,35|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|500    |Domače zadolževanje      |   1.627.563,35|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|VIII    |ODPLAČILA DOLGA        |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA        |    512.500,53|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|550    |Odplačila domačega dolga    |    512.500,53|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|IX     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV|    -37.497,64|
|      |NA RAČUNIH I+IV+VII-II-V-VIII |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|X     |NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII   |   1.115.062,82|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|XI     |NETO FINANCIRANJE VI+VII-VIII- |   1.171.877,20|
|      |IX=-III            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|XII    |Stanje sredstev na računih   |     37.497,65|
|      |konec preteklega leta     |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke -konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko odobri različnim društvom in ustanovam brez javnega razpisa finančno pomoč največ v višini 850,00 evrov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunski postavki »Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij«, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, KS) o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna odloča župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30% obsega področja proračunske porabe.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 20.864,63 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 62.593,89 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.865,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu, odloča župan do višine 2.500,00 evrov.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.252.000,00 evrov, in sicer za investicijo:
- »Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča in vrtca Kekec na Izlakah«.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi, v letu 2007 ne bo izdajala poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2007 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2007
Zagorje ob Savi, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.