Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1669. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Oplotnica, stran 4278.

Občinski svet Občine Oplotnica je na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) na 2. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izračuna komunalnega prispevka na območju Občine Oplotnica ter določajo temelji za določitev višine njegove odmere. Komunalni prispevek predstavlja plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: opremljanje), pri tem pa je potrebno upoštevati površino gradbene parcele, neto tlorisno površino objekta in možnost izvedbe priključkov na javno infrastrukturo.
2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljevanju: zavezanec) je:
- investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte komunalne javne infrastrukture,
- investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje priključno moč,
- lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali deloma opremljenem zemljišču, zgrajeni objekt pa še nima priključkov na javno infrastrukturo, in
- investitor oziroma lastnik, ki gradi nadomestni objekt.
3. člen
Komunalni prispevek se odmerja na podlagi izračunov komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri na tistih območjih urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne infrastrukture ali rekonstrukcija oziroma povečanje zmogljivosti obstoječe, na podlagi programa opremljanja, ki ga sprejme Občinski svet Občine Oplotnica.
4. člen
Na območjih, za katera še ne obstajajo ustrezne podlage za izdelavo programa opremljanja in so komunalno že opremljena, se komunalni prispevek izračuna na podlagi elementov, določenih s tem odlokom.
II. ELEMENTI ZA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
V primerih iz 4. člena tega odloka se komunalni prispevek odmeri zavezancu na podlagi naslednjih elementov:
1. površina gradbene parcele,
2. neto tlorisna površina objekta (seštevek vseh tlorisnih površin objekta, izračunanih po standardu SIST ISO 9836),
3. faktorja dejavnosti, ki je odvisen od vrste in namembnosti objekta zavezanca,
4. dejansko mogočih priključkov na javno infrastrukturo, ki se ugotovijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
6. člen
Povprečni strošek opremljanja s posamezno javno komunalno infrastrukturo na območju Občine Oplotnica je razviden iz tabele 1. Povprečne cene so izražene v EUR/m2 zemljišča, veljavne na dan 31. 12. 2006.
TABELA 1
+------------------------------------+-------------------------+
|Posamezna              |    Povprečni strošek|
|javna komunalna           |       za posamezno|
|infrastruktura           |        komunalno|
|                  |      infrastrukturo|
|                  |             |
+------------------------------------+-------------------v €/m2+
|A) Individualna raba        |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovod               |            4|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacija            |           4,20|
+------------------------------------+-------------------------+
|Elektro omrežje           |           4,80|
+------------------------------------+-------------------------+
|Telefonsko omrežje         |           2,30|
+------------------------------------+-------------------------+
|B) Splošna raba           |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Asfaltirane ceste          |           5,20|
+------------------------------------+-------------------------+
|Makadamske ceste          |           3,00|
+------------------------------------+-------------------------+
|Parkirišča             |           1,40|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javna razsvetljava         |           0,50|
+------------------------------------+-------------------------+
|Odvodnjavanje            |           0,90|
+------------------------------------+-------------------------+
7. člen
FAKTOR DEJAVNOSTI
Faktor dejavnosti je odvisen od vrste in namembnosti objekta zavezanca in je razviden iz tabele 2.
TABELA 2
+------------------------------------+-------------------------+
|Vrsta objekta            |          Faktor|
|                  |        dejavnosti|
+------------------------------------+-------------------------+
|Počitniške hiše           |           1,20|
+------------------------------------+-------------------------+
|Trgovski in poslovni objekti    |           1,00|
+------------------------------------+-------------------------+
|Stanovanjski objekti - individualna |           0,40|
|gradnja               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Večstanovanjski objekti       |           0,90|
+------------------------------------+-------------------------+
|Industrijski objekti, objekti    |           0,90|
|srednjih in malih podjetij     |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Šolski, športni in kulturni     |           0,70|
|objekti, objekti zdravstvenega in  |             |
|socialnega varstva, objekti sistema |             |
|zaščite in reševanja        |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Garaže, zaprte rekreacijske in   |           0,40|
|športne površine          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Parkirišča, odprte rekreacijske in |           0,30|
|športne površine          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Nadstrešnice ob trgovskih,     |           0,30|
|poslovnih in industrijskih objektih |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Kmetijski gospodarski objekti,   |           0,20|
|zidanice, rastlinjaki, nadstrešnice |             |
+------------------------------------+-------------------------+
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
Komunalni prispevek predstavlja vsoto stroškov opreme zemljišča s posamezno javno infrastrukturo, upoštevajoč:
1. povprečni strošek opremljanja s posamezno javno infrastrukturo iz 6. člena, ki se porazdeli:
- 30% na površino gradbene parcele
- 70% na neto tlorisno površina objekta;
2. faktor dejavnosti objekta zavezanca,
3. dejansko mogočo priključitev na določeno komunalno infrastrukturo.
9. člen
Stroški opremljanja se izračunajo po formulah, ki sledijo, pri čemer imajo posamezne oznake naslednji pomen:
KP - komunalni prispevek (v EUR);
PCO (inf) - povprečna cena opremljanja za posamezno komunalno infrastrukturo, na katero je mogoča dejanska priključitev (EUR/m2), prikazana v tabeli 1 v 6. členu;
CO (inf) - cena opremljanja s posamezno infrastrukturo, na katero je mogoča dejanska priključitev - na primer na vodovod, kanalizacijo, cesto itd. (v EUR);
PGP - površina gradbene parcele (v m2);
NTP - neto tlorisna površina objekta, ki je seštevek vseh tlorisnih površin objekta, izračunanih po standardu SIST ISO 9836 (v m2);
FD - faktor dejavnosti objekta, prikazan v tabeli 2 v 7. členu.
10. člen
Cena komunalnega opremljanja (COinf) se za posamezno komunalno infrastrukturo izračuna po formuli
CO(inf) = PCO(inf) x (0,30 PGP + 0,70 NTP)
11. člen
Komunalni prispevek (KP) je vsota stroškov opremljanja s posamezno komunalno infrastrukturo, na katero se zavezanec dejansko lahko priključi, pomnožena s faktorjem dejavnosti (FD).
KP = ∑ CO(inf) x FD
12. člen
V primeru novogradenj in povečanja priključne moči se komunalni prispevek izračuna na podlagi določil 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Za povečanje priključne moči se šteje sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba namembnosti objekta.
Pri spremembi namembnosti objekta se komunalni prispevek obračuna za tisto javno infrastrukturo, za katero je potrebno povečati priključke oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu, za kolikor se povečajo priključki oziroma zmogljivost.
V primerih, da je na gradbeni parceli več različnih vrst objektov, se za izračun komunalnega prispevka upošteva delež gradbene parcele v razmerju neto tlorisnih površin posameznih objektov.
13. člen
V primerih gradnje nadomestnega objekta se zavezancu komunalni prispevek izračuna in odmeri kot sorazmerni delež stroškov, ki odpade na nadomestni objekt. Če je neto tlorisna površina novega objekta manjša od neto tlorisne površine starega objekta, se razlika zavezancu ne vrača.
14. člen
Komunalni prispevek se zavezancu lahko odmeri že predtem, ko je omogočena priključitev oziroma uporaba posamezne javne infrastrukture, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- da je investicija predvidena v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto,
- da je za investicijo v komunalno infrastrukturo sprejet program opremljanja,
- da je investitor komunalne infrastrukture pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo kumunalne infrastrukture na območju, kjer je objekt zavezanca.
Izpolnitev pogoja iz tretje alinee prejšnjega odstavka ni potrebna, če je gradnja komunalne infrastrukture določena v lokacijskem načrtu.
15. člen
Izračun komunalnega prispevka se izdela na podlagi dokumentacije, ki jo mora zavezanec predložiti za pridobitev gradbenega dovoljenja.
16. člen
Povprečni stroški opremljanja iz 6. člena se letno revalorizirajo z indeksom rasti cen za »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
17. člen
Komunalni prispevek na območju Občine Oplotnica se ne plača v primerih določenih v zakonskih in drugih aktih, veljavnih na območju RS (gradnja komunalne infrastrukture ter gradnja neprofitnih stanovanj, katerih investitor je občina, in drugih predpisanih primerih).
Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je porabnik občinskega proračuna, se prispevek odmeri in v skladu z investicijskim programom v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka.
Plačila komunalnega prispevka je lahko oproščen zavezanec za objekt, uničen zaradi naravne nesreče, o čemer odloči svet občine. Občinski svet Občine Oplotnica lahko na predlog župana določi še druge oprostitve ali znižanja komunalnega prispevka in odloča o dinamiki plačil komunalnega prispevka.
V. POSTOPEK ODMERE
18. člen
Komunalni prispevek zavezancu odmeri občinska uprava na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek, ki se odmeri po uradni dolžnosti, se v primeru, ko gradbena parcela ni odmerjena, izračuna tako, da se upošteva fundus zgradbe, pomnožen s faktorjem 1,5.
Komunalni prispevek se odmeri z odločbo.
19. člen
V primeru, da zavezanec z ustrezno dokumentacijo dokaže, da je vlagal v izgradnjo komunalne infrastrukture finančna ali druga sredstva in se mu ta vlaganja še niso upoštevala pri odmeri komunalnega prispevka ali zanje še ni prejel plačila s strani Občine Oplotnica, mu mora občina taka vlaganja v dokazani višini upoštevati pri izračunu celotnega komunalnega prispevka, upoštevajoč revalorizacijo teh vlaganj. Za ustrezno dokumentacijo se šteje dokazilo o plačilu.
20. člen
Ob plačilu komunalnega prispevka iz 14. člena odloka ima zavezanec pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno komunalno infrastrukturo. Pogodba vsebuje zlasti rok za priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo in tehnične pogoje priključevanja.
21. člen
Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Občine Oplotnica, pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Investitor ima možnost odloga ali obročni način plačila. Na podlagi vloge investitorja o tem odloča župan občine. V tem primeru občina sklene z investitorjem pogodbo o plačilu komunalnega prispevka.
V posebnih primerih lahko o konkretni višini komunalnega prispevka v skladu z zakonom in tem odlokom odloči občinski svet s sklepom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo po dotlej veljavnih predpisih.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/97) in vsi sklepi, ki so se nanašali na ta odlok.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. O: 002.2/2007
Oplotnica, dne 29. marca 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.