Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

Ob-9776/07 , Stran 2463
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: višji svetovalec za finance. Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec za finance. Delo se bo opravljalo na sedežu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. Gre za uradniško delovno mesto v drugem kariernem razredu, ki se bo opravljalo v nazivu višji svetovalec I in II. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji za zasedbo tega delovnega mesta: – splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, nekaznovanost, da se zoper njega ne vodi kazenski postopek), – visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri (VII. stopnja izobrazbe po strem, naziv diplomiran ekonomist), – 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave (lahko se opravi naknadno v enem letu od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi), – opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom (lahko se opravi naknadno v šestih meseci od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi). Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje področja za finance, – sodelovanje z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja, – samostojno opravljanje zahtevnejših nalog s finančnega področja, – vodenje in organiziranje dela v računovodstvu, – priprava proračuna občine, poročil, zaključnega računa proračuna, premoženjske bilance občine, – organiziranje dela za vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega inventarja, – pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi vseh navodil, povezanih s finančnim poslovanjem občine, – koordiniranje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev in Občino Šoštanj ter sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, kadar je to potrebno, – izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov in spremljanje realizacije oziroma odstopanj realiziranega od načrtovanega, – pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje, – izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela, – izvajanje nalog s področja javnih naročil z delovnega področja, – sodelovanje pri pripravi in izvrševanju proračuna ter spremljanje porabe sredstev, – odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov z delovnega področja. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. Izjavo, o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, 2. Opis delovnih izkušenj iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. Izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat že opravil), 5. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šoštanj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje pri opravljanju zahtevnejših del na področju financ v lokalni samoupravi. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec za finance opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Šoštanj. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za finance« na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 2, 3325 Šoštanj, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@sostanj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Suzana Koželjnik.