Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1660. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2006, stran 4270.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 89/99), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 1, 121/05), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 6. redni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2006 obsega:
A.   Bilanco prihodkov in odhodkov          v 000 SIT   v EUR
-----------------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki                 1.202.388   5.017.476,22
II.   Skupaj odhodki                 1.191.436   4.971.774,33
III.  Proračunski presežek - primanjkljaj (I.-II.)   +10.952   +45.701,89
B.   Račun finančnih terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov   /   /
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     /   /
VI.   Skupni presežek - primanjkljaj (IV.-V.)         /   /
C.   Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje proračuna                 /   /
VIII.  Odplačilo dolga                   9.890   41.270,24
IX.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)           -9.890   -41.270,24
-----------------------------------------------------------------------------------
X.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih     +1.062   +4.431,65
-----------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.062 tisoč SIT, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2007
Mozirje, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.