Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3205. Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2)
3206. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
3207. Zakon o pogojih za statusno preoblikovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZPSPVZZ)
3208. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-N)
3209. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-G)
3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI-C)
3211. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-C)
3212. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS-B)
3213. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-C)
3214. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (ZPVZPSPD)

MINISTRSTVA

3215. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
3216. Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
3217. Pravilnik o kategorijah storitev zemeljske oskrbe
3218. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pokljuka (2006–2015)
3219. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica (2002–2011)
3220. Pravilnik o spremembah Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil
3221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3294. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3222. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Mestno občino Novo mesto

OBČINE

Bovec

3223. Odlok o prometnem režimu za avtodome na območju Občine Bovec ter režimu parkiranja na avtodomskem postajališču Dvor Bovec
3224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec

Braslovče

3225. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2006
3226. Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu Grajska vas – zahod
3227. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
3228. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
3229. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče
3230. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti

Celje

3231. Sklep o postopku priprave prostorskih aktov

Cerknica

3232. Sklep o pričetku priprave »Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici

Divača

3233. Obvezna razlaga Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990
3234. Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
3235. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah
3236. Sklep o določitvi cene storitev posameznih faz ravnanja z odpadki – za gospodinjstva

Gorenja vas-Poljane

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
3238. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
3239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
3240. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3241. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Hodoš

3242. Sklep o redakcijski spremembi Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/90) za območje Občine Hodoš

Ivančna Gorica

3243. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2006
3244. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
3245. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podbukovje
3246. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stična
3247. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k. o. Stična

Jesenice

3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
3249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
3250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
3251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
3252. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
3253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
3254. Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice

Kobarid

3255. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Kobarid
3256. Sklep o rezervacijah v vrtcih

Kuzma

3257. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kuzma

Litija

3258. Obvezna razlaga točke c) 4. člena Odloka o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija

Majšperk

3259. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
3260. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2007
3261. Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk

Medvode

3262. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe

Mirna Peč

3263. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas

Murska Sobota

3264. Sklep o ugotovitvi stanja priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti za namen TC Merkur

Nova Gorica

3265. Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica
3266. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo

Postojna

3267. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007–2013

Prebold

3268. Poslovnik Občinskega sveta Občine Prebold

Prevalje

3269. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra

Radeče

3270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2006
3271. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče

Semič

3272. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Semič

Slovenj Gradec

3273. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
3274. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
3275. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
3276. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
3278. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
3279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3280. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta bencinski servis Stari trg

Slovenska Bistrica

3281. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica
3282. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Slovenska Bistrica

Straža

3283. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Straža
3284. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Škocjan

3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2007 (Rebalans 1)
3286. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
3287. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3288. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarješke Toplice

3289. Odlok o grbu in zastavi Občine Šmarješke Toplice
3290. Odlok o izdajanju občinskega glasila Razgledi
3291. Odlok o koncesiji za opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice
3292. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Zreče

3293. Cenik daljinskega ogrevanja

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti