Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-2/20007 Ob-19692/07 , Stran 5264
1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana (v nadaljevanju: pravilnik). Izpolnjevati morajo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Sežana, – so registrirani najmanj 1 leto, – imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov, – imajo organizirano redno dejavnost in – imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 2. Iz proračuna Občine Sežana za leto 2007 – postavka 250601 »tekmovalni šport-mladinska selekcija« in postavka 250701 »šport za vse« se bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi: a) športna vzgoja otrok, mladine in študentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«, tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.), b) programi športne rekreacije in športa invalidov, c) programi kakovostnega športa, ki imajo značaj redne vadbe, programi za šport nadarjenih otrok in mladine, d) programi vrhunskega športa, e) programi izpopolnjevanja strokovnih kadrov, f) drugi, za šport pomembni programi v občini. 3. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje programov športa, ki so priloga pravilnika, upoštevaje okvirna razpoložljiva proračunska sredstva, ki znašajo za leto 2007 na postavki 250601 – 94.273 EUR in na postavki 250701 – 22.445 EUR. 4. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja. 5. Razpisna dokumentacija, ki je dostopna na spletni strani www.sport-sezana.com in na sedežu Zavoda obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe. K razpisni dokumentaciji morajo vlagatelji priložiti naslednjo dokumentacijo: – seznam članov društva / kluba s plačano članarino, – seznam aktivnih trenerjev / vaditeljev z navedeno športno izobrazbo, – seznam registriranih tekmovalcev po posameznih ekipah / selekcijah, – seznam vadečih po posameznih skupinah (netekmovalci, rekreativci, planinci, taborniki), – poročilo o dejavnosti za preteklo leto s finančnim poročilom, – program dela za leto 2007, – klubi, ki se financirajo iz proračunske postavke tekmovalni šport – mladinske selekcije morajo k razpisu priložiti poimenski seznam prijavljenih igralcev in igralk vseh selekcij, požigosan s strani zveze, pod okriljem katere igrajo. 6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani www.sport-sezana.com in na sedežu zavoda, Kosovelova 5, Sežana. 7. Prijave je potrebno poslati na naslov: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 5, 6210 Sežana, v času od 6. julija 2007 do 23. julija 2007. Prijava mora biti v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis-sofinanciranje športnih društev 2007«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja; naziv in naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na sedežu zavoda. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vlog pomeni, da se izvajalci programov športa strinjajo z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Občina Sežana lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 8. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po sprejeti odločitvi župana. 10. Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklene pogodba, ki jo podpišeta župan Občine Sežana in izvajalec programa. 11. Občina Sežana bo za izvajanje izbranih programov nakazovala redne mesečne dotacije Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana, ki bo izvajalcem programov zagotavljal finančna sredstva v skladu s pogodbo. 12. Vse dodatne informacije dobite na tel. 05/730-14-80 ali na info@sport-sezana.com.