Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3263. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas, stran 8445.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 29. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je župan Občine Mirna Peč dne 20. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Dolenja vas
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom se ugotovi stanje pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) Industrijska cona Dolenja vas.
(2) Priprava OPPN Industrijska cona Dolenja vas je nadaljevanje postopka priprave Občinskega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OLN) Industrijska cona Dolenja vas, ki ga je občina vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03; v nadaljevanju: ZUreP- 1).
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN Industrijska cona Dolenja vas so Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(4) Do uveljavitve novih podzakonskih predpisov se pri pripravi OPPN Industrijska cona Dolenja vas smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
(5) Ta sklep določa:
- oceno stanja za pripravo OPPN Industrijska cona Dolenja vas, katerega priprava se je začela v skladu z ZUreP-1;
- način pridobitve strokovnih rešitev;
- roke za pripravo OPPN Industrijska cona Dolenja vas in njegovih posameznih faz;
- financiranje in
- nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve in njihove pristojnosti.
2. člen
(ocena stanja na področju priprave prostorskega akta občine)
(1) Občina Mirna Peč je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave OLN Industrijska cona Dolenja vas na podlagi ZUreP-1 in njegovih podzakonskih predpisov.
(2) V okviru priprave OLN Industrijska cona Dolenja vas so bile izvedene naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:
- sprejet program priprave (objavljen v Uradnem listu RS št. 87/06),
- izvedena prva prostorska konferenca (junij 2006),
- pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora in izvedena analiza smernic,
- izdelane strokovne podlage z več variantnimi rešitvami (november 2006),
- izvedena druga prostorska konferenca (april 2007),
- posredovan predlog OLN Industrijska cona Dolenja in Okoljsko poročilo za OLN Industrijska cona Dolenja na MOP za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila,
- izdelan predlog za javno razgrnitev,
- izvedena javna obravnava predloga in revidiranega okoljskega poročila (junij 2007).
(3) V postopku priprave OLN Industrijska cona Dolenja vas je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo št. 35409-147/2006 IL z dne 30. 6. 2006, iz katere izhaja, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO). Okoljsko poročilo je izdelano in razgrnjeno na javni razgrnitvi.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPPN Industrijska cona Dolenja vas se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave OLN Industrijska cona Dolenja vas in sprejete variantne rešitve, o katerih je odločal župan Občine Mirna Peč.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
(1) V postopku priprave OLN Industrijska cona Dolenja vas so bile smernice nosilcev urejanja prostora na podlagi sprejetega programa priprave že pridobljene, prav tako so bile na osnovi teh smernic izdelane strokovne podlage ter predlog za javno razgrnitev, kar se vključno s stališči do pripomb upošteva pri pripravi predloga OPPN Industrijska cona Dolenja vas.
(2) OPPN Industrijska cona Dolenja vas vsebuje naslednje faze izdelave in roke priprave:
- dostava sklepa o začetku postopka na MOP;
- izdelovalec pripravi predlog stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 10 dni po prejemu pripomb iz javne razgrnitve;
- pripravljavec obvesti o sprejetih stališčih lastnike nepremičnin na območju OPPN Industrijska cona Dolenja vas;
- izdelovalec pripravi predlog OPPN Industrijska cona Dolenja vas;
- pripravljavec posreduje predlog OPPN v mnenja nosilcem urejanja prostora, kateri so že posredovali smernice: 30 dni (po zakonu);
- CPVO:
- pripravljavec posreduje predlog OPPN tudi na MOP v presojo, ali so vplivi njegove izvedbe sprejemljivi (v potrditev),
- MOP izda sklep o potrditvi usklajenega predloga OPPN Industrijska cona Dolenja vas;
- usklajen predlog OPPN Industrijska cona Dolenja vas za sprejem: 20 dni po pridobitvi in uskladitvi mnenj;
- občinski svet sprejme odlok OPPN Industrijska cona Dolenja vas z odlokom, katerega se objavi v uradnem glasilu.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto;
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 47, Novo mesto;
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto;
- DARS, družba za avtoceste, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje;
- Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto;
- Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto;
- Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, Novo mesto;
- Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (za področje javne gospodarske infrastrukture).
(2) Če se v postopku priprave OPPN Industrijska cona Dolenja vas ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora oziroma dodatne smernice, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) Mnenja nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN Industrijska cona Dolenja vas pridobi Občina Mirna Peč.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPPN Industrijska cona Dolenja vas financira Občina Mirna Peč.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Mirna Peč pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-02/2006-174
Mirna Peč, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost