Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3291. Odlok o koncesiji za opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice, stran 8494.

Na podlagi 6. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP) in 17. ter 72. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 1321/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 7. redni seji dne 26. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o koncesiji za opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarješke Toplice določi opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice kot lokalno izbirno gospodarsko javno službo, ki se izvaja v obliki podeljene koncesije.
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Šmarješke Toplice kot koncedent določa predmet koncesije, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, način izvajanja gospodarske javne službe in drugo v zvezi s koncesijo za opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice.
2. člen
Namen turistično-informacijskega centra je spodbujanje razvoja turizma z izvajanjem dejavnosti in storitev, ki so v javnem interesu.
Sladno z namenom turistično-informacijskega centra so njegovi temeljni cilji:
1. vzpostaviti prepoznavnost Občine Šmarješke Toplice kot primerne turistične destinacije;
2. razviti visoko strukturirano turistično ponudbo, ki bo pozitivno vplivala na življenje prebivalcev Občine Šmarješke Toplice in sosednjih občin ter bo privlačna za tuje obiskovalce;
3. vzpostaviti možnosti za doseganje stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih storitev in drugih, s turizmom povezanih dejavnosti;
4. v razvoj in promocijo turistične ponudbe vključiti dejavnosti, ki so neposredno in posredno povezane s turizmom.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Predmet koncesije je opravljanje nalog turistično-informacijskega centra Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: naloge TIC), ki bodo zagotovile uresničitev temeljnih ciljev oziroma namena TIC.
Naloge TIC obsegajo predvsem:
a) Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje:
- informiranje turistov,
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk (v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev),
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
b) spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov občine,
c) trženje celovite turistične ponudbe na ravni občine,
d) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi z razvojem in vzdrževanjem turistične infrastrukture občine oziroma skupne turistične infrastrukture turističnega območja,
e) dajanje predlogov, pobud, mnenj, opozoril v zvezi razvojem in vzdrževanjem javnih površin namenjenih turistom,
f) organizacija in izvajanje prireditev,
g) ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
h) izvajanje drugih storitev, ki jih v občini brezplačno nudijo turistom.
V navedenem okviru je zaželeno, da TIC razvije tudi dejavnosti, ki lahko pripomorejo k učinkovitejšemu uresničevanju temeljnih ciljev, kot so:
- trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
- trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah in drugje zunaj prodajaln,
- dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
- raziskovanje trga in javnega mnenja,
- fotokopiranje, razmnoževanje različnih gradiv,
- prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- obdelava podatkov oziroma dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
- obratovanje objektov za kulturne prireditve.
4. člen
Izvrševanje nalog TIC mora koncesionar izvajati tako, da so ustrezno zajeta tudi vsa naslednja področja opravil:
1. Področje prireditev:
- vodenje in izvajanje politike prireditev na javnih površinah na območju Občine Šmarješke Toplice,
- vzpostavitev in vzdrževanje povezav z nosilci turistične ponudbe v Občini Šmarješke Toplice,
- načrtovanje in organiziranje izvedbe prireditev v Občini Šmarješke Toplice,
- sodelovanje z društvi na območju Občine Šmarješke Toplice in širše,
- v sodelovanju z občinsko upravo priprava in organizacija izvajanja javnih razpisov za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Šmarješke Toplice.
2. Področje promocije in pospeševanja prodaje:
- pospeševanje prodaje turistične ponudbe Občine Šmarješke Toplice,
- sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami, z domačimi, tujimi in mednarodnimi združenji, organizacijami in ustanovami,
- izvajanje morebitnih sejemskih, borznih in drugih podobnih nastopov Občine Šmarješke Toplice,
- organizacija distribucije promocijskih materialov vsem subjektom, ki lahko Občino Šmarješke Toplice promovirajo doma in v tujini.
3. Področje odnosov z javnostmi:
- načrtovanje in izvajanje programa odnosov z javnostmi in oglaševanja,
- obveščanje vseh ciljnih subjektov o turistični ponudbi Občine Šmarješke Toplice,
- sodelovanje pri nastopih na sejmih in prireditvah.
4. Področje produkcije promocijskih gradiv:
- vsebinska priprava najrazličnejših turističnih publikacij in drugih sredstev pospeševanja prodaje,
- priprava elementov za razpise za pridobivanje najugodnejših ponudnikov za področje oblikovanja, priprave in tiska tiskovin in produkcije drugih sredstev pospeševanja prodaje,
- organizacija izvedbe tiskovin in drugih sredstev pospeševanja prodaje.
5. Področje razvoja in kakovosti turistične ponudbe:
- izvajanje akcij spodbujanja razvoja in urejanja objektov turistične infrastrukture na območju Občine Šmarješke Toplice,
- ugotavljanje nivoja kakovosti in ustreznosti turistične ponudbe (ankete, raziskave),
- oblikovanje predlogov za uvedbo novih turističnih programov in prireditev,
- snovanje in organiziranje izvajanja akcij za lepši izgled Občine Šmarješke Toplice,
- izpopolnjevanje sistema usmerjanja in označevanja objektov turistične infrastrukture v Občini Šmarješke Toplice,
- razvoj blagovne znamke kakovosti turistične storitve.
6. Področje turističnega spletnega portala:
- organiziranje, vodenje in koordiniranje dela turističnega spletnega portala, vključno z uredništvom,
- priprava vsebin in ažuriranje informacij za elektronske medije (npr. spletna stran, promocijski CD in DVD) koncesionarja,
- izvajanje trženja elektronskih medijev koncesionarja in njegovih tiskanih edicij,
- organizacija delovanja informacijskega sistema na vseh informativnih točkah koncesionarja.
7. Področje informiranja in agencijske dejavnosti:
- organiziranje dela v turističnem informacijskem centru,
- upravljanje informacijskega sistema za posredovanje turističnih informacij, ter (kolikor bo koncesionar izpolnjeval pogoje tudi) rezervacij in bookinga,
- zbiranje podatkov o pritožbah in pobudah občanov in turistov, vezanih na kakovost in vsebino turistične ponudbe,
- prodaja turističnih storitev in proizvodov, ki niso namenjeni brezplačni delitvi (spominki, literatura, promocijski izdelki ...),
- sodelovanje z nosilci turistične ponudbe Občine Šmarješke Toplice in ponudbe njihovim potrebam,
- vodenje statističnih evidenc o obiskih v TIC,
- organiziranje in vodenje vodniške službe,
- sodelovanje pri pripravi različnih programov ogledov Občine Šmarješke Toplice, prilagojenih specifičnim zahtevam naročnikov,
- izvajanje nadzora nad kakovostjo dela vodnikov in izvajanjem odloka o vodniški službi.
5. člen
Koncesionar mora v sodelovanju z občinsko upravo pripraviti predlog Strategije razvoja turizma v Občini Šmarješke Toplice, ki ga župan posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
Koncesionar mora na podlagi sprejete strategije pripraviti tudi predlog štiriletnega Akcijskega načrta nalog TIC, ki ga župan posreduje v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
6. člen
Naloge TIC se izvajajo na celotnem območju Občine Šmarješke Toplice.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
7. člen
Koncesionar mora za opravljanje nalog TIC izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno v državi članici Evropske unije, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- v primeru, da je koncesionar registriran kot družba predloži: sklep o vpisu družbe v sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; v primeru da je koncesionar organiziran kot samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
- da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
- da ni v postopku stečaja ali likvidacije,
- da predloži program izvajanja nalog TIC z vidika kadrov, organizacije del, strokovne opremljenosti, razvojnega in finančnega vidika za čas trajanja koncesije,
- da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
- da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje iz javnega razpisa.
V. POOBLASTILO KONCESIONARJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
8. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe pooblastilo oziroma pravico za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju Občine Šmarješke Toplice.
9. člen
Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
- da kontinuirano in kvalitetno izvaja dejavnost iz 1. člena tega odloka na celotnem območju občine,
- da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
- da omogoči koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
- da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do 15. marca,
- da koncedentu sproti pošilja zbrane podatke, ki so morebiti za koncedenta pomembni, če sta jih tako opredelila v koncesijski pogodbi na podlagi izvedenega javnega razpisa.
VI. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
Koncesija se podeli za določen čas štirih let.
Koncesionar začne izvajati koncesionirano gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka takoj po podpisu koncesijske pogodbe ali najkasneje en mesec po podpisu. Koncesija se lahko po njenem preteku z aneksom h koncesijski pogodbi podaljša za štiri leta, in sicer pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi; o tem podaljšanju odloči župan. Pod istimi pogoji se lahko koncesija podaljša še za štiri leta, če tako na predlog župana odloči občinski svet.
VII. FINANCIRANJE
11. člen
Koncesionar opravljenih nalog v okviru TIC ne sme zaračunavati strankam, saj opravlja javno službo brezplačno in je v ta namen financiran iz proračuna Občine Šmarješke Toplice.
Za izvajanje nalog TIC pridobiva koncesionar finančna sredstva iz proračuna Občine Šmarješke Toplice, in sicer sredstva, zbrana namensko iz naslova pobrane turistične takse. Občina koncesionarju nakaže ta sredstva v višini, kot jih je v ta namen opredelila v proračunu občine, in sicer na podlagi predhodne uskladitve nalog, ki jih bo koncesionar v posameznem proračunskem obdobju izvedel.
Občina za izvajanje javne službe opravljanja nalog TIC koncesionarju v okviru sredstev iz prejšnjega odstavka zagotovi tudi ustrezen poslovni prostor oziroma najemnino za poslovni prostor in tudi ves propagandni material za opravljanje te javne službe.
Občina v okviru pogojev izvajanja te javne službe zagotavlja koncesionarju v okviru sredstev iz drugega odstavka tega člena tudi sredstva za izvedbo turističnih, kulturnih in športnih dogodkov, ki ji bo TIC organiziral. Tudi višino teh sredstev bosta občina in koncesionar dogovarjala sproti v skladu s predhodno usklajenim načrtom dela koncesionarja.
Koncesionar prejme sredstva iz proračuna štirikrat letno, ob koncu vsakega trimesečja.
Kolikor koncesionar poleg izvajanja storitev javne službe opravlja še kakšno drugo zasebno gospodarsko dejavnost, katere uporabniki so praviloma tudi stranke TIC, se v koncesijski pogodbi dogovori tudi odstotek prihodkov koncesionarja, ki jih bo iz izvajanja zasebne gospodarske dejavnosti namenil za izboljševanje in pospeševanje opravljanja nalog TIC.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
12. člen
Nadzor izvajanja dejavnosti koncesije v imenu koncedenta opravlja Nadzorni odbor Občine Šmarješke Toplice.
Koncedent lahko poleg tega po lastni presoji napoti h koncedentu v preveritev posameznih podatkov ali načina izvajanj določene naloge TIC tudi pooblaščeno uradno osebo občinske uprave.
13. člen
Koncesionar mora Nadzornemu odboru na njegovo vsakokratno zahtevo omogočiti vpogled v poslovne knjige oziroma v dokumentacijo, iz katere je možno razbrati podatke, pomembne oziroma potrebne za nadzor nad izvajanjem koncesije. Smiselno enako velja tudi v primeru, da koncedent napoti h koncesionarju drugo uradno osebo.
Člani Nadzornega odbora in druge osebe koncedenta morajo podatke o poslovanju koncesionarja za katere so izvedeli med opravljanjem nadzora varovati kot poslovno skrivnost.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odvzemom koncesije.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena ali z razdrtjem v skladu s pogoji določenimi s koncesijsko pogodbo.
16. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju brez odškodnine in ne glede na določila koncesijske pogodbe:
- če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku ter pod pogoji določenimi v 7. in 9. členu tega odloka;
- če koncesionar tudi po ponovljenem pisnem opozorilu koncedenta opravlja naloge TIC v nasprotju s tem odlokom ali koncesijsko pogodbo;
- v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja.
Pogoje o odvzemu koncesije se natančno uredi s koncesijsko pogodbo.
X. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
17. člen
Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede občinska uprava. Javni razpis objavi občinska uprava v Uradnem listu Republike Slovenije, informativno pa lahko tudi v lokalnem glasilu in drugje po presoji občinske uprave.
Za javni razpis za pridobitev koncesionarja se uporabijo predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe in izvajanje postopkov oddaje javnih naročil.
18. člen
O najboljšem ponudniku odloči na podlagi poročila strokovne komisije občinska uprava. V ta namen direktor občinske uprave ali druga s strani župana pooblaščena uradna oseba občinske uprave izda v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, upravno določbo.
19. člen
Upravna odločba o izbiri koncesionarja se vroči vsem ponudnikom, udeleženim na javnem razpisu.
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi ponudniki, ki so se udeležili javnega razpisa položaj stranke.
20. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Šmarješke Toplice.
XI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV STORITEV TIC
21. člen
Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
- pravico do kvalitetnih storitev TIC;
- pravico pritožbe na kakovost storitev;
- pravico kadarkoli v času delovnih ur TIC zahtevati katerokoli storitev, ki je predmet javne službe;
- dolžnost uporabljati storitve, ki so predmet koncesije, na način in pod pogoji, določenimi s tem odlokom;
- dolžnost spoštljivega odnosa do uradnih oseb, ki opravljajo naloge TIC.
XII. DRUGE DOLOČBE
22. člen
Koncesionar mora v roku trideset dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
- za škodo, ki jo lahko zakrivi pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesijske dejavnosti uporabnikom storitev ali drugim osebam,
- za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Šmarješke Toplice zaradi nevestnega izvajanja javne službe.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Šmarješke Toplice kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le po predhodno pridobljenem pisnem izrecnem soglasju koncedenta.
24. člen
V času trajanja koncesijskega razmerja izvršuje pristojnosti koncedenta po tem odloku župan Občine Šmarješke Toplice.
XIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Občinska uprava začne s postopkom za podelitev koncesije v skladu s tem odlokom najkasneje v 1 mesecu od dneva, ko začne odlok veljati, in sicer tako, da bo koncesija podeljena predvidoma najkasneje v 2 mesecih po začetku postopka.
26. člen
Predlog Strategije razvoja turizma iz prvega odstavka 5. člena tega odloka mora koncesionar v sodelovanju z občinsko upravo pripraviti za odobritev župana najkasneje v roku 2 mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe. Župan mora predlog strategije predložiti v obravnavo občinskemu svetu v roku 15 dni po odobritvi predloga.
Predlog prvega Akcijskega načrta nalog iz drugega odstavka 5. člena tega odloka mora koncesionar pripraviti za odobritev župana najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko občinski svet sprejme Strategijo razvoja turizma. Župan mora predlog Akcijskega načrta predložiti v obravnavo občinskemu svetu v roku 15 dni po odobritvi predloga.
27. člen
Določbe 7., 8. in 9. alinee 7. točke 4. člena (ki se nanašajo na vodniško službo), se začnejo uporabljati, ko občinski svet sprejeme in začne veljati ustrezen odlok, ki ureja vodniško službo na območju Občine Šmarješke Toplice.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2007-3
Šmarješke Toplice, dne 26. junija 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost