Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3273. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav, stran 8479.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 - v nadaljevanju: »ZJUP«) ter Statuta Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 27. marca 2007 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja pravno podlago za izpeljavo projektov na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav na podlagi javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP). Prav tako določa osnovna merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje.
2. člen
(javni interes)
Na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav obstaja na podlagi pobud četrtnih in vaških skupnosti ugotovljen javni interes, da se izvedejo projekti na tem področju.
Zaradi hitrejše realizacije ciljev opredeljenih z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni Občini Slovenj Gradec se projekti izvedejo v obliki JZP.
3. člen
(oblika izvedbe JZP)
JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se izvede v obliki pogodbenega partnerstva in sicer kot koncesijsko razmerje (BOT model).
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvajajo na tak način, da pride do sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. Z JZP se zasledujejo pozitivni učinki: znižanje proračunskih izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, večja izbira javnih storitev, znižanje cene za uporabnike, boljša kakovost storitev ter boljša distribucija javnih storitev.
5. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se bo izvajalo na območju Mestne občine Slovenj Gradec v skladu s smernicami in podlagami sprejetimi na Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec oziroma v skladu z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni občini Slovenj Gradec.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja JZP)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
- izdelava projekta,
- izgradnja infrastrukture v določenih rokih,
- dostop do storitev vsem naseljem na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
- dostop vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji,
- upravljanje in vzdrževanje sistema v skladu s prepisanimi pogoji,
- nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji,
- upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov.
7. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem zagotoviti uporabo storitev JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji. Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni partner s soglasjem javnega partnerja.
Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov storitev, način njihovega uveljavljanja ter varstva.
8. člen
(način financiranja)
Projekti JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav se financirajo iz proračunskih in zasebnih sredstev. Prav tako se pridobivajo sredstva, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska unija oziroma druge institucije iz tega območja.
Financiranje se določi posebej za vsak projekt JZP.
9. člen
(ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav na podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebnemu partnerju nudi strokovno podporo, v tolikšnem obsegu, kot se bo določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP.
Pri izvedbi projektov se uporablja zakonodaja, ki velja za področje širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav ter JZP.
10. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-1/2007
Slovenj Gradec, dne 20. junija 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.