Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 779/07 Ob-19739/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 779/07 z dne 21. 6. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 6, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Antoličičeva ulica 24, zgrajene na parceli številka 1756/6, katastrska občina Spodnje Radvanje, stanovanje pa obsega skupno 73,30 m2, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v izmeri 3,95 m2, last dolžnika – zastavitelja Mladena Nestorovića, rojenega 13. 2. 1959, stanujočega Antoličičeva ulica 24, 2000 Maribor – enotna matična številka občana 1302959500525, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8. 2005, sklenjene med njim kot kupcem in med MAP – Trade d.o.o., kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Halbenrain-Tieschen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem Halbenrain 125, 8492 Halbenrain, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice Suzane Aršič, rojene 5. 2. 1965, stanujoče Antoličičeva ulica 24, 2000 Maribor, do dolžnika – zastavitelja Mladena Nestorovića, rojenega 13. 2. 1959, stanujočega Antoličičeva ulica 24, 2000 Maribor, in sicer v višini 50.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 5. 2021, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.