Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, stran 8397.

Na podlagi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06), v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list L 379, 28. 12. 2006, str. 5-10) je Občinski svet Občine Bovec na 7. redni seji dne 27. 6. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1. člen
V Pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (Uradno glasilo Občine Bovec, št. 7/04) se spremeni besedilo 3. člena tako, da se za zadnjo alineo doda novo, ki se glasi:
»- ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.«.
2. člen
(1) Zadnji alinei prvega odstavka 4. člena se doda novo, ki se glasi:
»- registrirani nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.«.
(2) Spremeni se peti odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»Do finančnih intervencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave, podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Bovec ter podjetja, ki poslujejo v sektorjih premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, primarne kmetijske pridelave ter ribištva.«.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Finančne intervencije se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna vsota, ki jo je predlagatelj prejel v obdobju preteklih treh let po tem pravilu, ne glede na instrument ali namen pomoči, ne sme presegati 200.000 EUR, sicer se šteje, da ni upravičen do pomoči. Obdobje treh let se šteje do roka za vložitev vloge za intervencijo. Izjava o neizplačani pomoči oziroma višini izplačane pomoči po pravilu »de minimis« za obdobje preteklih treh let je obvezna priloga vsaki vlogi.«.
4. člen
Spremeni se besedilo 8. člena tako, da se za zadnjo alineo njegovega prvega odstavka dopiše še dve, ki se glasita:
»- vlagajo v razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- vlagajo v kmetijsko predelavo in trženje.«.
5. člen
Spremeni se besedilo ukrepov po 11. členu, kot sledi:
(1) spremeni se besedilo prve alinee odstavka Pogoji za subvencioniranje ukrepa 1 Subvencioniranje obrestne mere tako, da se glasi:
»- izpis iz sodnega registra za gospodarske družbe, priglasitveni list oziroma obvestilo o vpisu v poslovni register za samostojne podjetnike posameznike in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, obrtno dovoljenje za obrtnike in izpisek iz uradne evidence Upravne enote Tolmin o registraciji za sobodajalce.«;
(2) spremeni se naslov sklopa ukrepov 2.A) tako, da se glasi:
»A) za ukrepe z enakimi upravičenimi nameni kot subvencioniranje obrestne mere do investicijske vrednosti 10.000 EUR (z DDV), in sicer za:«;
(3) spremeni se besedilo odstavka Pogoji za sofinanciranje v sklopu ukrepov 2.A) tako, da se glasi:
»Na javni poziv se lahko prijavijo subjekti iz 4. člena tega pravilnika. Namene iz ukrepov A) (2.1-2.7) se sofinancira le, če investicija ne presega vrednosti 10.000 EUR (z DDV).
Splošna dokumentacija vloge mora vsebovati:
- izpis iz sodnega registra za gospodarske družbe, priglasitveni list oziroma obvestilo o vpisu v poslovni register za samostojne podjetnike posameznike in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, obrtno dovoljenje za obrtnike in izpisek iz uradne evidence Upravne enote Tolmin o registraciji za sobodajalce,
- bilanca uspeha in stanja za preteklo leto za gospodarske družbe, za samostojne podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in sobodajalce zadnja davčna napoved,
- izpolnjen predpisan obrazec, iz katerega mora biti razvidna vsebina, upravičenost investicije ter njeno finančno pokritje,
- pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo,
- pri nakupu zemljišč ali poslovnih prostorov notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo,
- za nakup osnovnih sredstev in opreme račune o plačilu ali notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo.
Nepovratna sredstva po tem ukrepu se dodeljuje izključno po izvedeni naložbi/storitvi. Investicija se mora ohraniti v občini vsaj 5 let po njenem zaključku.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.«;
(4) spremeni se besedilo odstavka Višina sofinanciranja v sklopu ukrepov 2.A) tako, da se glasi:
»Dodeli se do 15% upravičenih stroškov za majhna podjetja, samostojne podjetnike posameznike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in sobodajalce ter do 7,5% upravičenih stroškov za srednja podjetja.«;
(5) spremeni se besedilo odstavka Upravičeni stroški v sklopu ukrepa 2.9 tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški: stroški pridobivanja potrdil o sistemu kakovosti po standardih ISO 9001, 2000, ISO 14000, EN 45000, oznake CE, HACCP in drugih mednarodno priznanih sistemov kakovosti ter stroški recertifikacije.«;
(6) spremeni se besedilo odstavka Višina sofinanciranja v sklopu ukrepa 2.10 tako, da se glasi:
»- do 900 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca na leto v Sloveniji,
- do 1300 EUR za izvedeno aktivnost na upravičenca na leto v tujini, vendar največ do 50% upravičenih stroškov.«;
(7) spremeni se besedilo drugega odstavka Pogoji v sklopu ukrepa 3.2 tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški investicije morajo (vključno z DDV) presegati 10.000 EUR.«;
(8) spremeni se besedilo odstavka Pogoji v sklopu ukrepa 4.1 tako, da se glasi:
»Na javni razpis se lahko prijavijo:
- občani s stalnim prebivališčem v Občini Bovec,
- mala in srednja podjetja s sedežem v Občini Bovec ter
- dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ki morajo razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj. Prijavitelji lahko za delo v projektu najamejo izumitelja novosti oziroma najamejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Začetni razvoj po tem pravilniku obsega razvojna dela, ki so potrebna, da se preverijo tehnične in druge lastnosti izuma.
Obravnavajo se samo popolne vloge, oddane v skladu z razpisnimi pogoji.«.
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Pomoči iz različnih virov po pravilu »de minimis« se lahko med seboj kombinirajo in se seštevajo, ne smejo pa preseči vrednosti 200.000 EUR za vse upravičene namene v obdobju treh let. V kolikor gre za kumulacijo pomoči za iste upravičene stroške, skupna višina dodeljene pomoči Občine Bovec po tem pravilniku in po drugih shemah državnih pomoči ne sme preseči višine, ki je predpisana z intenzivnostjo po veljavnih predpisih za državne pomoči.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007
Bovec, dne 27. junija 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l. r.