Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19683/07 , Stran 5249
Cilj javnega razpisa Cilj javnega razpisa je dvig kvalitete in pestrosti turistične ponudbe, ustvarjanje novih nočitev, novih zaposlitev in doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega. 1. Izvajalec razpisa Izvajalec javnega razpisa je agent: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa (predhodno soglasje, dokument št. 4301-8/2007/1 z dne 2. 7. 2007). 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) objavlja javni razpis na podlagi: Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 2/07-UPB1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leti 2007-2008 (sklep Vlade RS št.: 47602-8/2007/6), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1. 2007), sheme državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti« (št. BE07-5715334-2007) z dne 19. 3. 2007, Uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. 10. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru izvajanja razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov – prednostna usmeritev: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje posamezne investicije nastanitvenih zmogljivosti, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije. Nastanitvene zmogljivosti: predmet sofinanciranja so izključno naslednji nastanitveni obrati (Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00 in 114/04)): – hoteli, – moteli, – penzioni, – apartmajska naselja, ki bodo po obstoječi kategorizaciji nastanitvenih objektov dosegali najmanj 3* ali več (Zakon o gostinstvu, Uradni list RS, št. 4/06-UPB1). Minimalno zahtevano število novih postelj v okviru posamezne investicije je 10 ležišč (upoštevajo se stalna ležišča brez pomožnih). Pri sofinanciranju nastanitvenih obratov, pripadajoče zmogljivosti, ki se nanašajo na dodatno notranjo ponudbo ne smejo bistveno presegati števila ležišč. To pomeni, da upravičeni stroški dodatne notranje ponudbe lahko znašajo do 40% vrednosti upravičenih stroškov celotne investicije, kar mora biti jasno prikazano z izračunom vrednosti upravičenih stroškov investicije z in brez dodatne notranje ponudbe. V primeru, da bodo upravičeni stroški dodatne notranje ponudbe presegli 40% vrednosti upravičenih stroškov celotne investicije, bo presežek označen kot neupravičen strošek in kot tak ne bo del sofinanciranja s strani Sklada. Dodatna zunanja ponudba ni del sofinanciranja. 4. Pogoji za kandidiranje 4.1. Osnovni pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD 1). Velikost podjetij se določa skladno z opredelitvijo MSP iz priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z dne 12. 1. 2001 in št. 364/2004 z dne 25. 2. 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja. Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij najdete tudi na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/Predpisi.htm. Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče osnovne pogoje: – na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji in ne izvajajo program prestrukturiranja, – na dan 31. 12. v letu pred prijavo na javni razpis niso podjetje v težavah po Splošnih pogojih poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (Splošni pogoji poslovanja so dosegljivi na http://www.podjetniskisklad.si/Predpisi.htm), – imajo poravnane vse svoje obveznosti do države, – prijaviti se ne morejo podjetja, ki so v preteklem obdobju 3 let pred dnevom prijave že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada, – niso za isti projekt že sofinancirana iz drugih sredstev EU. V primeru, da se projekt poleg sredstev iz tega razpisa dodatno financira iz lokalnega ali državnega proračuna, skupna javna sredstva ne smejo preseči najvišje dovoljene višine državne pomoči, – niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – imeti vsa predpisana pravnomočna dovoljenja (pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje), potrebna za izvedbo investicije. Gradbeno dovoljenje mora glasiti izključno na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za nastanitveni obrat, oziroma za investicijo, kot je navedena v prijavi. 4.2. Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje Projekt, s katerim prijavitelj kandidira za investicijska sredstva, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 1) podjetje mora zagotavljati povečanje števila zaposlenih (minimalno za 1 zaposlenega) najmanj za obdobje 5 let, 2) podjetje mora izboljšati turistično infrastrukturo, opremljenost in delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega, 3) podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, 4) da se projekt realizira v Republiki Sloveniji, 5) skladnost investicije s predmetom in namenom javnega razpisa in skladnost vloge z razpisno dokumentacijo, 6) predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljene investicije mora biti za prijavitelje najmanj 250.000,00 EUR brez DDV in največ 2.500.000,00 EUR brez DDV, 7) iz finančne konstrukcije mora biti razvidno,da ima prijavitelj zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev. V odstotek lastnih sredstev se štejejo tudi krediti pridobljeni pod tržnimi pogoji, 8) maksimalna višina sofinanciranja je do 40% za mala in srednje velika podjetja od upravičenih stroškov začetne investicije, 9) minimalna odobrena subvencija na podlagi upravičenih stroškov je 100.000 EUR; maksimalna odobrena subvencija je 750.000 EUR. 5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk pri sklopih meril I, II in III – skladnost s cilji ukrepa, kvaliteta projekta in realnost izvedbe – 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril investicija ne doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk doseže/preseže prag za sofinanciranje. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk – prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upošteval regionalni kriterij (prednost manj razvite regije); v kolikor bodo ti projekti iz istih regij pa višina ocenjenih točk pri kvaliteti projekta. Osnova za oceno meril vezanih na investicijski program (označeno z IP) je investicijski program, pri izdelavi katerega se smiselno upoštevajo določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Za ocenjevanje meril vezanih na investicijske programe so lahko izbrani neodvisni zunanji ocenjevalci, strokovnjaki za investicijske programe. Kolikor se bo izkazalo, da so predpostavke in izračuni v investicijskem programu napačni ali investicijski program ne bo izdelan v skladu s predpisano metodologijo, bodo ocene, ki se nanašajo na investicijski program, ocenjene z 0 točkami. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša 20.000.000,00 EUR, in sicer: – 17.000.000,00 – namenska sredstva EU – ESRR, – 3.000.000,00 – slovenska udeležba. 7. Upravičeni stroški: – stroški gradnje (pripravljalna dela, gradbena dela, instalacije, obrtniška dela, zunanja ureditev okolice objekta, gradbeni nadzor), – stroški nakupa novih naprav in opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Stroški, ki so povezani z dodatno ponudbo nastanitvenih kapacitet lahko znašajo največ 40% upravičenih stroškov celotne investicije. Del stroškov, ki bo presegel to vrednost bo označen kot neupravičen in kot tak ne bo del sofinanciranja s strani Sklada. Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti« (št. BE07-5715334-2007), katere osnova je Uredba o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06 in 23/07). Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo del ali storitev po prejemu sklepa izbranemu prijavitelju o odobritvi sofinanciranja projekta s strani Sklada. Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje Skladu pred izplačilom. Podrobnejša metodologija izračunavanja višine sofinanciranja je predstavljena v razpisni dokumentaciji. Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namenov tega javnega razpisa pomeni za upravičenca državno pomoč, ki jo je potrebno upoštevati pri kumulaciji z drugimi javnimi viri za isti namen. 8. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva Odobrena sredstva morajo biti porabljena do 15. 11. 2011. Posamezna investicija sofinancirana iz naslova tega razpisa mora biti zaključena in plačana najkasneje v roku 36 mesecev po podpisu pogodbe. Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od leta 2008 dalje. Sklad bo sofinanciral upravičene stroške posamezne investicije na podlagi zahtevka za sofinanciranje izdanega za plačila v določenem letu najkasneje do 15. 9. istega leta. Zahtevki izdani po 15. 9. zapadejo v plačilo v naslednjem proračunskem letu, v kolikor so sredstva planirana. Sredstva za sofinanciranje bodo upravičencem nakazana v enkratnem znesku po zaključku investicije. 9. Razmerja med EU sredstvi za kohezijsko politiko in slovenske soudeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva bremenijo proračunski postavki: 6837 Razvoj turističnih destinacij-07-13-EU 6959 Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba Razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo je 85%:15%. 10. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%. 11. Roki za predložitev vlog Roki za predložitev vlog so 10. 8. 2007, 25. 11. 2007, 25. 3. 2008 in 25. 7. 2008. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva odobrena pred 25. 7. 2008, bo Sklad objavil zaprtje javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da po odobritvi sofinanciranja vsem pozitivno ocenjenim projektom v okviru določenega odpiranja ostane na razpolago za naslednje odpiranja manj kot 1.000.000 EUR, se javni razpis zapre. Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri posameznem odpiranju je poštni žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne vročitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Osebna vročitev je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 14. uro na sedežu Sklada. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s strani Sklada. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija za dodelitev sredstev ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Vloge, ki bodo prispele po 25. 7. 2008 ali na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. 12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo naslednji delovni dan od navedenih rokov za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 13. Rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Uprava Sklada izda odločitev o rezultatih razpisa najkasneje v 60 dneh od posameznega datuma odpiranja. Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave Sklada dostavila prijaviteljem sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. Hkrati bo upravičence pozvala h podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Zoper sklep oziroma obvestilo Sklada o odobritvi oziroma neodobritvi ni možno vložiti pritožbe na osnovi 17.n člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 02/07- UPB1). Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. 14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vključno z navodili in obrazci je na voljo na spletnih straneh: www.podjetniskisklad.si ali v pisni obliki na sedežu Sklada, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, v pisarni številka 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3 za državne pomoči in rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9. in 14. uro. Vse dodatne informacije so na voljo na naslovu: na telefonskih številkah: 02/234-12-83, 02/234-12-52 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15. Vsebina vloge 1) Obrazci za prijavo projektov: (1) Prijavni obrazec za sofinanciranje turističnih projektov. (2) Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji. (3) Podatki o vlagatelju. (4) Osnovni podatki o poslovanju in bilančni podatki. (5) Plan poslovanja. (6) Podatki o investiciji; povzetek investicije. (7) Pričakovani rezultati-indikatorji. (8) Pričakovani rezultati na nivoju podjetja. (9) Pričakovani rezultati na ravni turistične destinacije. (10) Utemeljitev investicije z vidika prispevka k razvojnim ciljem. (11) Načrt izvajanja investicije. (12) Terminski plan izvedbe investicije. (13) Organizacija izvajanja investicije. (14) Vodja projekta in reference. (15) Načrt dela projektne skupine. (16) Stroški investicije-predračunska vrednost investicije. (17) Financiranje investicij-viri financiranja, struktura lastnih sredstev. (18) Dodatne informacije o projektu. (19) Izjava o poslovni skrivnosti. 2) Disketa/CD z izpolnjenimi obrazci iz vloge v elektronski obliki. 3) Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o obstoju podjetja ne sme biti starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge): a) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra, b) za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a. 4) Strategija razvoja turistične destinacije izvleček iz regionalnega razvojnega programa, ki se nanaša na turizem in prijavljeno investicijo. 5) Najmanj dve različni sliki sedanjega stanja lokacije na kateri se bo izvajala investicija, na katerih mora biti obvezno datum (digitalno), ki je lahko največ 3 dni pred oddajo vloge na javni razpis. 6) Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge): a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES), b) za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave. 7) Izpis števila vseh zaposlenih izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge. 8) Investicijski program smiselno izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). 9) Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja podjetja za pretekli dve leti. 10) Vsa predpisana pravnomočna dovoljenja, potrebna za izvedbo investicije. Gradbeno dovoljenje mora glasiti izključno na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za nastanitveni obrat, oziroma za investicijo, kot je navedena v prijavi. Prijavitelj mora prav tako predložiti naslednje izjave: 1) da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa, 2) da ima zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa, do povrnitve stroškov s strani Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju: Sklad). Kadar prijavitelj načrtuje pridobitev premostitvenih sredstev od banke, mora predložiti izjavo banke, da ima ustrezen investicijski načrt, na osnovi katerega mu bo banka v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila premostitvena sredstva, 3) da ima vsa pravnomočna dovoljenja, ki se morajo glasiti na prijavitelja, in prijavljeno investicijo (in iz katerega mora biti jasno razvidno, da gre za investicijo, ki je predmet vloge), za začetek izvajanja investicije (pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje), ter izjavo, da ima za izvedbo investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja, 4) ohranitvi investicije v regiji in v lastništvu podjetja za obdobje 5 let po zaključku investicije za isti namen, 5) da se investicija še ni pričela izvajati (izvajanje investicije se lahko prične šele po izdaji sklepa o sofinanciranju s strani Sklada), 6) da ima investicijski program smiselno izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), 7) da se s predmetno investicijo ni in se ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju, prijavil na katerega izmed javnih razpisov za isti namen. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku in vloge, ki ne bodo skladne z nameni javnega razpisa, se zavržejo. Investicijski program naveden pod točko 8 prvega sklopa ni predmet dopolnitve vloge in se brez poziva za dopolnitev kot nepopolna taka vloga zavrže. Vsebina vloge mora biti urejena po zgoraj naveden zaporedju v dveh sklopih (prvi sklop od številke 1 do 10, drugi sklop od številke 1 do 7). Na prijavnem obrazcu mora biti jasno navedena razvrstitev nastanitvenega obrata glede na zgoraj navedene vrste. Kolikor vrsta ne bo navedena, bo takšna vloga zavržena pred postopkom ocenjevanja. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 16. Pošiljanje vlog: vlogo za sofinanciranje turističnih projektov pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje turističnih projektov«. 17. Ostale zahteve Prijavitelji katerih vloge bodo v postopku ocenjene pozitivno bodo morali: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006), – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2015, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko Sklad ta rok podaljša, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – zagotoviti, da investicije ne bo spreminjal, je ne bo prodal, oddal v najem ali leasing tretjim osebam najmanj za dobo 5 let od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja, – v primeru, da se naknadno ugotovi dvojno financiranje projekta ali je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo glede na pravila državnih pomoči se znesek sofinanciranja zniža oziroma mora prijavitelj v celoti vrniti sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi, – pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posega, kjer je to potrebno). Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji, ki je dostopna na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada (http://www.podjetniskisklad.si).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti