Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1082/2007 Ob-19754/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1082/2007 z dne 21. 6. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 1, v izmeri 54,15 m2, v pritličju stanovanjske stavbe Pohorska 29, Hoče, stoječe na parceli številka 683/2, pripisani pri vložni številki 1161, katastrska občina Spodnje Hoče, katere lastnica je zastaviteljica Darinka Pavalec, EMŠO 0210949505302, stanujoča Spodnje Hoče, Pohorska cesta 29, do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 2/93 z dne 12. 2. 1993 ter dodatka številka 1 k prodajni pogodbi številka 2/93 z dne 15. 2. 2007 in dodatka številka 1 k prodajni pogodbi številka 2/93 z dne 29. 5. 2007, sklenjenih s Sana Hoče d.o.o. Hoče (oziroma sedaj Sana Prehrambeni izdelki d.o.o. – v likvidaciji), kot prodajalcem in Darinko Pavalec kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 49.596,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije-referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 14. 6. 2007 znaša 30.000,00 EUR s pripadki.