Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3289. Odlok o grbu in zastavi Občine Šmarješke Toplice, stran 8489.

Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 21/06 - odločba US), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 6. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) in v skladu z določbami Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 7. redni seji dne 26. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določita grb in zastava (v nadaljnjem besedilu: simbola) Občine Šmarješke Toplice (v nadaljnjem besedilu: občina) ter njuna uporaba.
2. člen
Simbola se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na načine, ki so določeni v tem odloku. Njihova uporabnost ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu občine.
II. GRB
3. člen
(splošni opis)
Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Površina ščita je v zeleni (zgoraj) in modri (spodaj) barvi. Zlati vrč lebdi v ospredju na sredini grba. Vertikalni srebrni pas določa mejo med barvama, horizontalni pa simetralo grba.
4. člen
(blazon)
Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Vodoravni srebrni pas deli polje ščita na zgornjo zeleno in spodnjo modro polje enakih ploščin. Navpični srebrni pas (bela barva) deli ščit na simetrični polovici.
Navidezno sečišče vertikalnega in horizontalnega srebrnega pasu je tudi središče kroga glavnega in edinega atributa-stiliziranega vrča z dvema ročajema v zlatu (rumena barva), ki lebdi v ospredju.
Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v: izrisu, črno-belem odtisu, pečatni grafiki z miniaturo, heraldični šrafuri in v barvni izvedbi skupaj z barvnimi kodami na prilogah, so sestavni del tega odloka.
III. UPORABA GRBA
5. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov na celotnem območju občine,
2. v prostorih in na poslopjih sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan občine oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe,
3. ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine,
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
6. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
7. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba lokalne skupnosti, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani:
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu - v sredini kroga, tako da ga je razločno videti,
2. kadar so grbi razvrščeni v polkrogu - v sredini polkroga,
3. kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni - na čelu kolone,
4. kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto - na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine - na čelu skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94; v nadaljnjem besedilu: zakon).
8. člen
Grb je prepovedano uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda občine.
IV. ZASTAVA
9. člen
(splošni opis)
Zastava občine je zelene in modre barve z zlatim (rumenim) vrčem v sredini. Vertikalni in horizontalni pri atributu prekinjeni beli pas delujeta kot simetrali zastave.
10. člen
(opis zastave)
Modro-zelena zastava občine je pravokotne oblike, razmerje njene višine »h« proti dolžini »l« je ena proti dve celi pet desetin (h: l = 1: 2,5). Zastava je zgoraj zelena in spodaj modra. Vsaka barva zavzema polovico širine zastave. Barvi razmejuje vodoravni beli pas. Skupaj z navpičnim belim pasom ustvarita v sečišču težišče zastave, ki je hkrati središče kroga pokončno postavljenega glavnega atributa-vrča. Tudi pri vertikalni izvedbi je zelena barva zgoraj, modra spodaj in v sredini pokončno postavljen vrč.
Detajlni prikaz razmerij zastavnih polj, belih pasov, vrča in kode barv so sestavni del mape »DOS«, ki je priloga tega odloka.
V. UPORABA ZASTAVE
11. člen
Zastava je stalno izobešena:
- pred ali na poslopju sedeža občine,
- na zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.
Zastava se izobesi:
1. v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah občinskega pomena,
3. ob uradnih obiskih domačih in tujih delegacij,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah, na splošnemu protokolu ustrezen način,
5. ob drugih za občino pomembnih priložnostih.
12. člen
V primerih navedenih v drugi točki prejšnjega člena se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev občinskega pomena.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slavnostni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
13. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev navedenih v drugem odstavku 11. člena in 12. člena tega odloka ter se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
14. člen
Ko je zastava občine izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo občine postavljen pred drogovi teh zastav.
Ko je zastava občine izobešena z več drugimi zastavami, je zastava občine:
- ko so zastave razvrščene v krogu - v sredini kroga,
- ko so zastave razvrščene v polkrogu - v sredini polkroga,
- ko so zastave razvrščene v koloni - na čelu kolone.
15. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na horizontalno položeni zastavini ruti prvo zgornje polje v zeleni, drugo spodnje polje v modri barvi. V sredini je atribut, pokončno postavljen vrč. Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in horizontalno ravnino ne sme biti manjši od 45 stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in horizontalno ravnino ne sme biti večji od 45 stopinj.
Vertikalna zastava je tista, pri kateri je na vertikalno položeni ali izobešeni zastavini ruti zelena barva zgoraj, modra spodaj. V njeni sredini je pokončno postavljen atribut-vrč. Temu primerna je njena uporaba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.
16. člen
Zastavo je prepovedano uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled občine.
VI. SKUPNA DOLOČILA O UPORABI GRBA IN ZASTAVE
17. člen
Obliko in vsebino uporabe grba in zastave določa župan, kolikor ni drugače določeno z drugimi členi tega odloka.
18. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave občine ter pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
19. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba in zastave občine mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado.
Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov. Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov tega člena predložiti pri občinski upravi občine v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo grb oziroma zastavo občine, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
20. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
21. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v občini lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih delov v okviru njihove dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, našitkih na oblačilih ...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem obdobju ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča župan.
Uporaba simbola grba občine v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
22. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občine, pristojen za inšpekcijski nadzor in redarstvo.
23. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo:
- v Arhivu Republike Slovenije,
- v arhivu občine.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled občine,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 300 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri osebi, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 180 eurov se kaznuje fizična oseba (posameznik), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2007-4
Šmarješke Toplice, dne 26. junija 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost