Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 480/07 Ob-19980/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 480/07 z dne 3. 7. 2007, je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3 v izmeri 50,92 m2, s pripadajočim kletnim prostorom in pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Zrkovska cesta 63, stoječe na parc. št. 65, vpisani pri vl. št. 1949, k.o. Pobrežje, katerega izključna lastnica je Jožica Šilec, stanujoča Zrkovska cesta 63, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 3. 2006, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en. id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Jožice in Milovanke Šilec, obe stan. Zrkovska cesta 63, Maribor ter Marka Fridla, stan. Rošpoh 80A, Kamnica, v višini 38.500,00 EUR s pripadki.