Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3267. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007–2013, stran 8454.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 85/99, 7/00 in 24/01), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 7. ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) izdaja župan Občine Postojna
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007-2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, ukrepe oziroma vrste pomoči, upravičene stroške, intenzivnost pomoči in postopke dodeljevanja sredstev za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 (v nadaljevanju: Prilogi 1), v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme) in z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis«.
Ta pravilnik določa tudi področje uporabe, pogoje, upravičene stroške, intenzivnost pomoči in ukrepe oziroma vrste pomoči, ki niso opredeljene kot državna pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Finančna sredstva za pomoči, opredeljene v tem pravilniku za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2007-2013 se zagotavljajo iz proračuna občine oziroma z Odlokom o proračunu Občine Postojna za vsako posamezno leto v programskem obdobju 2007-2013.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
- »kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
- »mala in srednje velika podjetja« (MSP) so mala in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 364/2004: Člen 1: Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Člen 2: 1. Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 2. V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. 3. V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
- »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
- »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999, ali območja iz člena 36 (a)(i), (ii) ali (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005;
- »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
- »naložbe za nadomestitev« pomeni naložbo, ki preprosto nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev se ne šteje popolnono rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega pospopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti nove stavbe.
5. člen
(cilji)
Temeljni namen tega pravilnika je zasledovanje naslednjega cilja:
- spodbujati in pospeševati razvoj kmetijstva v Občini Postojna s poudarkom pospeševanja primarne proizvodnje mleka in mesa, ob prizadevanju za ohranjanje in izboljšanje naravnega in kulturnega okolja.
6. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev pospeševanja razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna se finančna sredstva v obdobju 2007-2013 usmerjajo preko naslednjih instrumentov in ukrepov:
+----------------------+---------------------------------------+
|Pravna podlaga    |Ukrep                 |
+----------------------+---------------------------------------+
|Skupinske izjeme za  |1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za |
|kmetijstvo      |primarno proizvodnjo          |
|           |2. Varstvo tradicionalnih krajin in  |
|           |stavb                 |
|           |3. Premestitev kmetijskih poslopij v  |
|           |javnem interesu            |
|           |4. Pomoč za arondacijo (pri izvedbi  |
|           |nakupa in menjave kmet. zemljišč)   |
|           |5. Pomoč za spodbujanje kakovostnih  |
|           |kmetijskih proizvodov         |
|           |6. Zagotavljanje tehnične podpore v  |
|           |kmetijstvu               |
+----------------------+---------------------------------------+
|Splošna pravila za  |1. Naložbe za opravljanje dopolnilne  |
|gospodarstvo     |dejavnosti na kmetijah         |
|           |2. Izboljšanje gospodarske vrednosti  |
|           |gozdov                 |
|           |3. Zagotavljanje tehnične podpore za  |
|           |gozdarstvo               |
+----------------------+---------------------------------------+
|Pomoči, ki niso    |1. Delovanje lokalnih akcijskih skupin |
|opredeljene kot    |in izvajanje lokalne razvojne     |
|državne pomoči    |strategije               |
|           |2. Urejanje poljskih poti       |
+----------------------+---------------------------------------+
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Postojna ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Postojna;
- člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Postojna;
- čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo;
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Postojna;
- registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Postojna.
8. člen
(letni načrt ukrepov)
Letni načrt ukrepov pripravi pristojna strokovna služba občinske uprave v sodelovanju z Odborom za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Občine Postojna na osnovi določil tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:
- navedbo ukrepa;
- višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep;
- predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
Na podlagi sprejetega letnega načrta ukrepov se z razpisom določi vrste pomoči in višino sredstev za le-te.
9. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajen način, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
10. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu. Sredstva se po tem pravilniku dodeljujejo podjetjem, ki niso v težavah.
11. člen
(javni razpis)
(1) Postopek za dodelitev pomoči, ki se bodo dodeljevale v obliki nepovratnih sredstev oziroma dotacij iz proračuna Občine Postojna se prične z objavo razpisa Občine Postojna.
(2) Javni razpis mora vsebovati naslednje elemente in sicer:
- namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe);
- predmet podpore;
- pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev;
- upravičence za dodelitev sredstev;
- upravičene stroške;
- morebitne omejitve;
- finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči);
- višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep;
- navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
- rok za vložitev zahtevkov;
- naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije;
- način reševanja vlog;
- odpiranje vlog;
- rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(3) Zahtevki oziroma vloge posredovane na javni razpis morajo vsebovati naslednje elemente in sicer:
- osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, matično številko oziroma enotno matično številko občana (EMŠO), številko računa za nakazilo sredstev;
- namen zahtevka;
- izjavo o točnosti navedenih podatkov;
- izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo;
- druge zahtevane priloge.
12. člen
(postopek pristojnega organa)
(1) Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog (v nadaljevanju: Komisija), imenovana s sklepom župana ter opravlja oglede na terenu. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v primernem roku dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
(2) Na podlagi zapisnika o delu in predloga Komisije o upravičenosti zahtevkov, pristojna strokovna služba občinske uprave pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga posreduje v obravnavo Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Občine Postojna, le-ta pa v dokončno potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo upravni organ v osmih dneh izdal sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval tudi določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev ter na tej osnovi z upravičencem sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev.
(3) Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na občino. O pritožbi odloči župan.
II. UKREPI
POMOČI DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME
13. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Upravičenci: Upravičenci do pomoči v naložbe so kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Postojna ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Postojna.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi.
Splošni pogoji upravičenosti:
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali).
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 40% na drugih območjih.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki.
Po zaključku naložbe v prilagajanje dobrega počutja živali, upravičenec predloži potrdilo o uskladitvi z zahtevami standardov izdanega s strani pristojne veterinarske službe.
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke …) za prirejo mleka, jajc in mesa;
- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
- nakup in postavitev rastlinjakov in plastinjakov, vključno s pripadajočo opremo.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, predvsem za rejo govedi in drobnice.
V skladu z 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št.1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe:
- nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%;
- za preproste naložbe za nadomestitev;
- za tekoče stroške proizvodnje;
- za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
- imeti ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja (ustrezno upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje potrebno);
- predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu z veljavno zakonodajo;
- predložiti morajo potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme in tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo;
- načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu z veljavno zakonodajo;
- predložiti morajo plan izvedbe dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe;
- ustrezna dokazila (računi, predračuni) za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih.
B) Upravičeni stroški:
- stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji Skupnosti;
- stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke…);
- nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive ni mogoča);
- nakup nove kmetijske mehanizacije;
- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastinjaka s pripadajočo opremo;
- stroški izdelave dokumentacije naložbe.
2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
- naložbe v obnovo in postavitev pašnikov;
- naložbe v obnovo namakalne infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna tudi površina pašnika in stalež živine);
- izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%.
B) Upravičeni stroški:
- stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev pašnika na pašne čredinke;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
- stroški izdelave načrta za ureditev pašnika;
- stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%.
3. Spodbujanje programov in razvoja čebelarstva
- naložbe v razvoj čebelarske dejavnosti na območju Občine Postojna.
A) Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedeno investicijo;
- priložiti ustrezna dokazila o nakupu opreme;
- so čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo.
B) Upravičeni stroški:
- stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče kovine oziroma iz materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Sofinanciranje druge opreme pa spada med naložbe, skladno s 4. členom Uredbe Komisije oziroma 12. členom tega pravilnika.
14. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb (5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove tradicionalnih stavb (objektov) oziroma znamenitosti na območju Občine Postojna, zaščitenih z občinskimi odloki o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna in sicer:
- za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
- za naložbe namenjene varstvu dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja (skednji, seniki, čebelnjak, mlini, ipd.), če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Postojna oziroma tradicionalna stavba (objekt) leži na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
- objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture ter zaščiten z občinskim odlokom oziroma je v postopku vpisa v naveden register;
- upravičenec mora k nameravanim delom obnove pridobiti soglasje pristojnega Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine;
- v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta, (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt);
- predloženi morajo biti predračuni;
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (ustrezno upravno dovoljenje za posege v prostor, kolikor je to na podlagi veljavne zakonodaje potrebno).
Upravičeni stroški:
- stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program;
- stroški za nabavo materiala za obnovo.
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov;
- za proizvodna sredstva na kmetijah do 75% na območjih z omejenimi dejavniki oziroma do 60% na drugih območjih;
- dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
15. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu (6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev v primerih, ko premestitev poslopij izhaja iz javnega interesa na podlagi pravne podlage ter imajo sedež v Občini Postojna.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij, ki izhaja iz javnega interesa na podlagi pravne podlage.
Upravičeni stroški:
- razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
- izgradnja nadomestnega modernejšega poslopja.
Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
- če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 60% na drugih območjih. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 45% v območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 55% na drugih območjih;
- če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 50% stroškov na območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 60% na drugih območjih v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 45% v območju z omejenimi dejavniki oziroma vsaj 55% na drugih območjih.
16. člen
Pomoč za arondacijo (pri izvedbi nakupa in menjave kmetijskih zemljišč) (13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokroževanjem zemljišč in sicer sofinanciranje stroškov pravnih in upravnih postopkov.
Splošni pogoji upravičenosti:
- dokazila za stroške, nastale pri nakupu in menjavi kmetijskih zemljišč
- predlog sklepa za vpis v zemljiško knjigo
- krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški: Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi in nakupu kmetijskih zemljišč (stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine).
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
17. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
Upravičenci do storitev spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so pooblaščene organizacije, ki so registrirane za opravljanje te dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
- izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
- za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
- stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000;
- stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP);
- stroški za uvedbo sistemov sledljivosti;
- stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
18. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov ter članov njihovih družin, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva in gozdarstva.
Upravičenci:
- registrirana stanovska in interesna združenja (društva) in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva na območju Občine Postojna;
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Postojna.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci iz alineje 1. in 2. prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela z ustreznimi dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja in usposabljanja.
V primeru odobritve vloge Občina Postojna z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov se pomoč dodeli za kritje:
- stroškov organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo druge organizacije:
- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, organizacije tekmovanj, delavnic, strokovnih ekskurzij in drugih strokovnih prireditev, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
- stroški udeležbe;
- potni stroški;
- stroški izdaje publikacij;
- najemnine razstavnih prostorov;
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 - poreklo niso imenovani.
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- pomoč se dodeli do 70% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
19. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 13. do 18. tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
POMOČI DE MINIMIS (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
20. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov …);
- predelava kmetijskih proizvodov, ki ni niso zajeti v Prilogi 1;
- turizem na kmetiji;
- dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
- kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Postojna.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
- v primeru, da dopolnilna dejavnost še ni registrirana, mora prejemnik sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih sredstev, kar upravičenec dokazuje z ustreznimi dokazili (upoštevati je treba nacionalni predpis, ki to določa);
- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
- fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če le-ta še ni registrirana;
- upravičenci morajo predložiti potreben načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo;
- predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije;
- ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih;
- imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije.
Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dopolnilne dejavnosti;
- nakup nove opreme;
- promocija;
- splošni stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% upravičenih stroškov.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe v urejanje gozdnih vlak na območju Občine Postojna z ciljem izboljšanja gospodarske vrednosti gozdov.
Upravičenci:
Fizične osebe - lastniki gozdov s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, na območju katerih se bo urejala gozdna vlaka.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenost urejanja gozdnih vlak mora izhajati iz gozdnogojitvenega načrta s tehnološkim delom in z vrisanim potekom trase gozdne vlake na karti v M 1:2500;
- dokazilo o razpolaganju z zemljiščem.
Upravičeni stroški:
- vsi stroški v zvezi z čiščenjem trase (vzpostavitev prevoznosti), gradnjo in rekonstrukcijo (strojna dela).
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči
- do 60% upravičenih stroškov
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
22. člen
Zagotavljanje tehnične podpore za gozdarstvo (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore za gozdarstvo štejejo:
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje gozdarjev, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.
Upravičenci:
- registrirana stanovska in interesna združenja (društva) in zveze, ki delujejo na področju gozdarstva na območju Občine Postojna;
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tehnične pomoči na področju gozdarstva na območju Občine Postojna.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci iz alineje 1. in 2. prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela z ustreznimi dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja in usposabljanja.
V primeru odobritve vloge Občina Postojna z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja gozdarjev se pomoč dodeli za kritje:
- stroškov organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo druge organizacije:
- honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, organizacije tekmovanj, delavnic, strokovnih ekskurzij in drugih strokovnih prireditev, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
- stroški udeležbe;
- potni stroški;
- stroški izdaje publikacij;
- najemnine razstavnih prostorov;
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 - poreklo niso imenovani.
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke iz dane regije ali danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
- pomoč se dodeli do 70% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
NEDRŽAVNE POMOČI
IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
23. člen
Delovanje lokalnih akcijskih skupin in izvajanje lokalne razvojne strategije (63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Predmet podpore:
Finančna sredstva se usmerijo za naslednje namene:
- za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) v okviru Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna,
- za sofinanciranje prednostnih projektov opredeljenih z lokalno razvojno strategijo LAS.
Upravičenci:
- lokalna akcijska skupina, ki deluje oziroma bo delovala (je v postopku registracije) na območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Splošni pogoji upravičenosti:
- upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo,
- podrobnejši pogoji in pravice se določijo s pogodbo o sofinanciranju delovanja LAS, izvajanju projektov ali programov, sklenjene med občino in nosilcem LAS.
Upravičeni stroški:
- stroški registracije LAS;
- materialni in kadrovski stroški za delovanje LAS;
- stroški priprave, izdelave prednostnih projektov lokalnih razvojnih strategij (materialni stroški, nastali z izvedbo projekta, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, stroški promocije projekta, dela in ostali splošni stroški);
- stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena.
Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči
do 100% upravičenih stroškov.
POSODABLJANJE OBČINSKE INFRASTRUKTURE
24. člen
Urejanje poljskih poti
Upravičenci: Upravičenci do pomoči v urejanje poljskih poti, ki niso opredeljene kot državne pomoči, so pravne osebe (krajevne skupnosti), katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo sredstva uporabili za urejanje poljskih poti na območju Občine Postojna.
Splošni pogoji upravičenosti:
- obvezna priloga so ustrezna dokazila oziroma računi (predračuni) o izvedenih delih;
- upravno oziroma drugo ustrezno dovoljenje za poseg v prostor;
- dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca.
Upravičeni stroški:
- stroški urejanja poljskih poti (stroški dovoza in planiranja gramoza);
- strojna dela.
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poti
III. NADZOR IN SANKCIJE
25. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Postojna.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
26. člen
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki pomoči ostajala razpisna sredstva neporabljena, se lahko na predlog Odbora gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Občine Postojna prerazporejajo na druge oblike pomoči, za katero je izkazano večje zanimanje oziroma povpraševanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Program porabe sredstev za finančne intervencije na področju kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju 2004-2006 z dne 20. 4. 2004, št. 032-01-4/04-3.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati 14. delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.
Št. 007-14/2007
Postojna, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost