Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 4304-1/2007 Ob-19765/07 , Stran 5279
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: a) prodaja stavbnega zemljišča, parc. št. 35/1, sadovnjak, v izmeri 385 m2 in parc. št. 35/4, travnik, v izmeri 251 m2, vlož. št. 352, k.o. Hraše v Lescah; b) dvosobno stanovanje št. 14 v III. nadstropju stanovanjske stavbe, Savska c. 4a, v Lescah, v izmeri 53,78 m2. Najemnik ima predkupno pravico. Dvosobno stanovanje št. 7 v III. nadstropju stanovanjske stavbe, Gradnikova c. 67, v Radovljici, v izmeri 72,584 m2. Najemnik ima predkupno pravico. 3. Izklicna cena za nepremičnine znaša: – pod a) za parc. št. 35/1 znaša 20.909,35 € (54,31 € za 1 m2), za parc. št. 35/4 pa znaša 18.188,42 € (72,42 E za 1 m2), – pod b) 55.953,00 €, – pod c) 85.682,00 €. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805 sklic: – pod a) 1230-72210000-1, – pod b) 1230-72210000-2, – pod c) 1230-72210000-3. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 25. 7. 2007 do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: – pod a) 1230-72210000-1, – pod b) 1230-72210000-2, – pod c) 1230-72210000-3. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila, ponudbeno ceno v evrih ter natančno navedbo nepremičnine. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 9. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija, ki po zaključku postopka izbere najugodnejšega ponudnika. 11. Javno odpiranje ponudb bo: – pod a) 25. 7. 2007 ob 10. uri, – pod b) 25. 7. 2007 ob 10.30, – pod c) 25. 7. 2007 ob 11. uri. 12. Upoštevane bodo samo popolne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh od 9. 7. 2007 do 24. 7. 2007 od 10. do 12. ure. 15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

AAA Zlata odličnost