Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3219. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica (2002–2011), stran 8388.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1 in 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica (2002-2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica (2002-2011), št. 02-02/02 (Uradni list RS, št. 127/03). Spremembo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelovica (2002-2011), št. 02-02/07 z dne 13. 2. 2007 (v nadaljnjem besedilu: sprememba načrta), je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
(1) S spremembo načrta je v gozdnogospodarski enoti Jelovica za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določena sprememba najvišjega možnega poseka v rastiščno gojitvenih razredih:
- Predalpska jelova bukovja v tipičnih ekoloških razmerah (RGR 1), ki sedaj znaša 130.464 m³, od tega 122.816 m³ iglavcev in 7.648 m³ listavcev in
- Predalpska jelova bukovja v zaostrenih ekoloških razmerah (RGR 3), ki sedaj znaša 74.757 m³, od tega 69.491 m³ iglavcev in 5.266 m³ listavcev.
Skupni najvišji možni posek v gozdnogospodarski enoti Jelovica tako znaša 266.782 m³, od tega 248.931 m³ iglavcev in 17.851 m³ listavcev.
(2) V spremembi načrta so spremembe najvišjega možnega poseka v rastiščnogojitvenih razredih Predalpska jelova bukovja v tipičnih ekoloških razmerah in Predalpska jelova bukovja v zaostrenih ekoloških razmerah prikazane tudi na ravni odsekov.
3. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Jelovica, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2011, se morajo upoštevati spremenjeni ukrepi, določeni s spremembo načrta.
4. člen
Po en izvod spremembe načrta je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bohinj, Grajska cesta 10, Bohinjska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja spremembe načrta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-3/2001/19
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-2311-0145
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano