Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 1/07 Ob-19688/07 , Stran 5262
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2007 v okvirni višini 191.000 EUR, od tega na proračunski postavki: – 161000 Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, v okvirni višini 62.000 EUR, – 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva, v okvirni višini 92.000 EUR, – 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja, v okvirni višini 24.000 EUR, – 711008 Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč, v okvirni višini 13.000 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 31. 8. 2007, bo Mestna občina Maribor objavila zaprtje razpisa v Uradnem listu RS. III. Ukrepi in upravičenci Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Maribor in do 5. 10. 2007. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, – do 50% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu, – do 100% stroškov obresti kreditov za naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredita do 40% vrednosti celotne naložbe oziroma do 50% vrednosti naložbe na območjih z omejenimi možnostmi, – najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1.1 posodabljanje kmetij, 1.2 urejanje pašnikov, 1.3 urejanje kmetijskih zemljišč. 1.1. Posodabljanje kmetij Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, – stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov, – stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma nestanovanjski objekti), – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, – stroški opreme, vključno z računalniškimi programi, – stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak ali vinograd), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, – stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu. Pogoji za pridobitev: – ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti, – za namen ureditve trajnega nasada je potrebno izpolnjevati pogoje za pridobitev skladne z veljavno uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin. 1.2. Urejanje pašnikov Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika, – stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev: – načrt postavitve pašnika, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški: – stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje so stroški teh storitev vključeni). Pogoji za pridobitev: – program agromelioracije, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb Upravičeni stroški: – stroški izdelave dokumentacije, – stroški za nabavo materiala za obnovo, – stroški za izvajanje del. Bruto intenzivnost pomoči: – do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska poslopja), – do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti), – do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah. Upravičenci do pomoči: – lastniki proizvodnih in neproizvodnih sredstev ter objektov na območju občine, ki so vpisani v register kulturne dediščine, in imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev ali objekta (tradicionalne stavbe) v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Upravičeni stroški: – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni, – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročijo bolezni. Bruto intenzivnost pomoči: – skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev. V primeru zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine, – zavarovalnice, pri katerih so sklenjena zavarovanja za kmetijska gospodarstva, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – veljavna zavarovalna polica, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 4. Pomoč za arondacijo Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – dokazila o upravičenosti arondacije, – dokazila o izvedbi arondacije, – dokazila o plačilu stroškov, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 5. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: – stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti, – stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo, – stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke, – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – dokazila o izvedbi storitve, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. 6. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: 6.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu in sicer za naslednje teme izobraževanj in usposabljanj: – trženje kmetijskih pridelkov in storitev, – urejanje dokumentacije na kmetijskem gospodarstvu, – projektni management za kmetijska gospodarstva, – usposabljanje kmetov za pridelavo sadja in zelenjave brez ostankov aktivnih substanc pripravkov, – pridelava in uživanje jabolk v vsakdanji prehrani, – tečaji računalništva, – prednosti in slabosti uvajanja gensko spremenjenih organizmov na kmetijska gospodarstva, 6.2. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, 6.3. na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, 6.4. za publikacije, kataloge, spletišča. Upravičeni stroški: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini, – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 8. 2007. Roki oddaje vlog za obravnave: – do 13. 7. 2007 za prvo odpiranje in obravnavo vlog, – do 20. 7. 2007 za drugo odpiranje in obravnavo vlog, – do 3. 8. 2007 za tretje odpiranje in obravnavo vlog, – do 17. 8. 2007 za četrto odpiranje in obravnavo vlog, – do 31. 8. 2007 za peto odpiranje in obravnavo vlog. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v glavno pisarno Mestne občine Maribor, soba št. 121/I do datuma navedenega za posamezno odpiranje do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo prvič odpirala in obravnavala vloge prispele do 13. 7. 2007, drugič vloge prispele do 20. 7. 2007, tretjič vloge prispele do 3. 8. 2007, četrtič vloge prispele do 17. 8. 2007 in petič vloge prispele do 31. 8. 2007. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 31. 8. 2007 ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo. O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2007. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali 226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (383) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis kmetijstvo – skupinske izjeme«.