Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19571/07 , Stran 5267
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07) Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog objavlja javni natečaj za zasedbo za naslednja prosta uradniška delovna mesta: 1. delovno mesto na položaju – direktor občinske uprave. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem ekonomske ali upravne smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj v javni upravi; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – državni izpit iz javne uprave; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom; – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba v javni upravi, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – neposredno vodenje občinske uprave, – zagotavljanje pogojev za racionalno in učinkovito opravljanje nalog občinske uprave, – zagotavljanje pogojev za zakonito, pravočasno in strokovno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov ter drugih strank v postopku, – zagotavljanje polne zaposlenosti delavcev in racionalno kadrovsko razporeditev glede na obseg in zahtevnost dela, – skrb za sodelovanje z organi občine, drugimi občinskimi upravami ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju pri reševanju skupnih zadev, – načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna, – opravljanje dejanj in odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji, – druge najzahtevnejše naloge. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktor občinske uprave opravljal v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 2. delovno mesto – svetovalec glavne pisarne Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali upravne smeri; – najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – državni izpit iz javne uprave; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom; – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za župana in direktorja, – izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z vhodno in izhodno pošto občinske uprave, – izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog glavnega arhiva občinske uprave, – izvajanje opravil telefonskega sprejemanja in oddajanja klicev, – koordiniranje uporabe poslovnih prostorov občine, – evidentiranje dnevnih odsotnosti delavcev občinske uprave zaradi službenih, privatnih izhodov in dopustov, – organizacija in skrb za izvedbo opravil v okviru protokolarnih dogodkov občine, – koordiniranje poslovnih stikov, – samostojno pripravljanje in organiziranje sestankov, razgovorov, poslovnih dogodkov, s pripravo pripadajočih strokovnih podlag in novinarskih konferenc, – sodelovanje pri načrtovanju strategije komuniciranja z javnostjo in neposredno izvajanje strategije, – priprava programa prireditev ob občinskem prazniku – od poziva za sodelovanje do izvedbe, – organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine in evidentiranje prejetih in izdanih daril, – ustvarjanje pogojev za delo političnih strank, – opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za občinski svet, nadzorni odbor, občinske komisije in odbore s področja splošne službe, – pripravljanje dnevnih in tedenskih poročil o delu občinske uprave in župana za medije, – posredovanje informacij javnega značaja po pooblastilu, Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 3. delovno mesto – višji svetovalec za splošne zadeve Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – državni izpit iz javne uprave; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom; – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – vodenje in skrb za delovanje delovnih teles občine s področja splošne službe, – odgovornost za koriščenje sredstev na določeni proračunski postavki ter skrb za usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki, – priprava splošnih aktov občine, – vodenje upravnih postopkov na I. in II. stopnji, – priprava strokovnih podlag za odločanje v upravnih in drugih zadevah, – zastopanje občine na sodiščih, – izvajanje pravnomočno končanih sodnih sklepov in sodb, – izvedba lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (v funkciji tajnika volilne komisije), – premoženjsko pravne zadeve v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem, – pripravljanje pogodb o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih, – zagotavljanje izvajanja splošnih stanovanjskih zadev in upravljanja s stanovanjskim skladom, – izvajanje zadev strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za omogočanje dela občinske uprave, – vodenje in skrb za delovanje delovnih teles občine s področja splošne službe, – sodelovanje z organi občine in delovnimi telesi, kjer je potrebno sodelovanje pravnika, – sodelovanje pri izvajanju javnih naročil (malih in velikih vrednosti) s področja splošne službe. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 4. delovno mesto – višji svetovalec za družbene dejavnosti Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali družboslovne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – državni izpit iz javne uprave; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom; – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – vodenje in skrb za delovanje delovnih teles občine s področja družbenih dejavnosti, – sodelovanje pri izvajanju javnih naročil s področja družbenih dejavnosti (malih in velikih vrednosti), – pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva, – pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva, – materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za osnovno šolstvo, – organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe, – izvajanje nalog za podeljevanje koncesij v skladu z zakoni, – svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu, – skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju, – skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine, – ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe, – gospodarjenje s kulturnimi objekti in kulturno dediščino v lasti občine, – priprava predpisov s svojega delovnega področja, – spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti, – planiranje in nadzor nad porabo sredstev za pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov ter za pospeševanje športa in rekreacije. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 5. delovno mesto – višji svetovalec za finance Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – državni izpit iz javne uprave; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom; – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna, – vodenje in skrb za delovanje delovnih teles občine s področja financ, – opravljanje projektnega dela s področjem družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti ter področjem za okolje in prostor na področju planiranja investicijskega razvoja, obračunavanja in pregledovanja začasnih in končnih situacij, strokovne kontrole porabe finančnih sredstev za investicije in sodelovanja pri nadzoru nad izvrševanjem programa investicij posameznih področij, – pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje, – priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa, – priprava gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe notranje revizije in računskega sodišča, – zagotavljanje finančnega poslovanja, – zagotavljanje blagajniškega poslovanja, – zagotavljanje izvajanja računovodstva in knjigovodstva, – sodelovanje z odborom za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in finance ter z nadzornim odborom, – priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv s področja financ, – zagotavljanje podatkov o vrednotenju premoženja občine in skrb za popis premoženja, – skrb za poseben finančni arhiv, – izvajanje predpisanega pisarniškega oziroma finančnega poslovanja. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 6. delovno mesto – višji svetovalec za okolje in prostor Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – državni izpit iz javne uprave; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – vodenje in skrb za delovanje delovnih teles občine s področja okolja in prostora, – sodelovanje pri izvajanju javnih naročil (malih in velikih vrednosti), – skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, – zagotavljanje izvajanja nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem rekreacijskih in drugih javnih površin, – zagotavljanje pripravljanja strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč, – zagotavljanje pripravljanja strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov, – pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine, – izvajanje nalog v zvezi s podeljevanjem koncesij v skladu z zakoni, – zagotavljanje opravil v zvezi z javnimi prireditvami, – skrb za organiziranje in izvajanje inšpekcijske službe, – skrb za javni red in mir v občini, – ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine, – izdajanje lokacijskih informacij, potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica ter uveljavljanje predkupne pravice občine, – pripravljanje predpisov s svojega delovnega področja, – določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine na tem področju, – zagotavljanje izvajanja opravil v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonodajo, – zagotavljanje vodenja evidence stavbnih zemljišč, zavezancev za plačilo NUSZ, – skrb za obračunavanje višine NUSZ in izvajanje nadzora nad plačili, – skrb za obračunavanje višine komunalnega prispevka, za izdajanje ustreznih odločb, za vodenje evidence o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka, – zagotavljanje obračunavanja in vodenja evidence komunalnih taks ter izdajanja ustreznih odločb, – sodelovanje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč za posamezna območja. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 7. delovno mesto – višji svetovalec za cestno in komunalno infrastrukturo Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – državni izpit iz javne uprave, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat visoko izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja cest in komunale, – spremljanje izvajanja in uresničevanja programov s področja cest, komunale in reševanje problematike plazov, – sodelovanje pri delovanju delovnih teles na področju cestne in komunalne infrastrukture, – sodelovanje pri izvajanju javnih naročil s področja cestne in komunalne infrastrukture (malih in velikih vrednosti), – zagotavljanje izvajanja nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne in komunalne infrastrukture, – skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo cestnega in komunalnega premoženja občine ter opravljanje nalog v zvezi s tem, – sodelovanje pri investicijah ter zagotavljanje upravljanja in gospodarjenja z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd., – zagotavljanje vodenja katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb, – pripravljanje predpisov s svojega delovnega področja, – spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine, – planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev na področju cest in komunale. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. 8. delovno mesto – višji svetovalec za gospodarske dejavnosti Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – državni izpit iz javne uprave; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom; – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – načrtovanje in spremljanje prihodkov in porabe sredstev občinskega proračuna v okviru delovnega področja, – vodenje in skrb za delovanje delovnih teles občine s področja gospodarskih dejavnosti, razvoja in investicij, – sodelovanje pri javnih naročil s področja gospodarskih dejavnosti (malih in velikih vrednosti), – načrtovanje razvoja občine, – zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti, – zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, agromelioracijski ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva, – reševanje problematike naravnih in drugih nesreč s področja gospodarstva in kmetijstva, – spremljanje gospodarskih gibanj, – zagotavljanje analitične in statistične dejavnosti, – izvajanje opravil v zvezi s podeljevanjem koncesij v skladu z zakoni, – pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj (demografsko ogrožena območja), – opravila v zvezi s predpisovanjem lokalnih davkov, – pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja, – določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine na gospodarskem področju. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog. Prijava na katerokoli delovno mesto mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Mokronog - Trebelno pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Vse formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto z navedbo delovnega mesta« na naslov: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog, in sicer v roku 8 dni po objavi v tem glasilu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.mokronog-trebelno@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje župan Anton Maver.