Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 01-265/1-2007 Ob-19693/07 , Stran 5271
Svet Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija za mandatno obdobje 4 let. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba; – dodatna specialna znanja iz zdravstvene in delovne zakonodaje, javnih naročil in vodenja investicij; – najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu; – državljanstvo Republike Slovenije; – aktivno znanje slovenskega jezika; – niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – strateški načrt razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih letih. Načrt razvoja mora vključevati najmanj: podroben opis ključnih razvojnih nalog javnega zavoda pri izvajanju zdravstvenih storitev na sekundarni ravni, ukrepe za izboljšanje izvajanja javne službe, ukrepe za prijaznejši odnos do uporabnikov zdravstvenih storitev, odnos do podeljevanja koncesij v javnem zdravstvu oziroma vzpostavljanja drugih oblik javno zasebnega partnerstva ter odnos do predvidene regionalizacije in njenega vpliva na vlogo javnega zavoda pri izvajanju zdravstvenih storitev idr.; – dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome; – dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo delovne knjižice; – dokazilo o nekaznovanosti – potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, izdano po objavi razpisa; – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije – kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice idr.). Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis – direktor« v 30 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Razpisna komisija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija. Direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija za mandatno obdobje 4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju pogojev, predpisanih z zakonom in statutom javnega zavoda, na predlog razpisne komisije Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija v soglasju z ustanoviteljico. Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po poteku roka za predložitev prijav. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.