Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 6036-15/2007 Ob-19685/07 , Stran 5247
I. Predmet razpisa Predmet tega razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih za šolsko leto 2006/2007. A) Splošno izobraževanje odraslih: 1. Izobraževanje za aktivno državljanstvo. 2. Izobraževanje starejših odraslih. 3. Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami. 4. Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov. Sofinancirajo se programi, ki so izvedeni v času od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007. B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih: 1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU). 2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU). Sofinancirajo se dejavnosti, ki so bile izvedene v šolskem letu 2006/2007. II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 196.750 EUR (Izobraževanje za aktivno državljanstvo: 21.000 EUR, Izobraževanje starejših odraslih: 75.600 EUR, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami: 41.750 EUR, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov: 16.700 EUR, Teden vseživljenjskega učenja: 41.700 EUR). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7229-dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), 4120 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam) in 4133 (tekoči transferi v javne zavode). III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. 1. Na razpis za financiranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji morajo priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši od šestih mesecev. Prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni predviden, priložijo temeljni akt, ki dokazuje dejavnost izobraževanja. 2. Prijavitelji za izobraževalne programe: izobraževanje za aktivno državljanstvo, Izobraževanje starejših odraslih, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov (točke A1, A2, A3 in A4), morajo prijavi na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za to pristojni organ, priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati. V izobraževalnem programu morajo biti navedeni: – ime programa, – ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev, – cilji, – predmetnik ali tematski sklopi oziroma teme, – podrobnejša vsebina, – obseg izobraževanja v urah (teoretični in praktični del), – podatki o izvajalcih (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference), – načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.), – kraj izvedbe. Pogoj za sofinanciranje je, da program traja najmanj 25 ur. 4. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti (točke B1 in B2) morajo prijavi na razpis priložiti podrobno poročilo o izvedbi z opredeljenimi: – cilji, – vsebino, – doseženimi rezultati, – odgovornim nosilcem ter izvajalci. Koordinatorji prireditev TVU (točka B1) morajo v poročilu o izvedbi dodatno navesti še: – število izvajalcev TVU, – spisek opravljenih prireditev in drugih akcij, – ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo, – načine sofinanciranja. Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo upoštevalo morebitnih vlog javnih zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju; Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki jih ministrstvo sofinancira na podlagi letnih načrtov in neposrednih pogodb; prijav, povezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju. IV. Merila za izbor prejemnikov Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se posamezne vloge izvajalcev ocenjujejo po merilih iz naslednjih preglednic. Posamezna merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. A1: Izobraževanje za aktivno državljanstvo Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbranih in sofinanciranih bo 50 najbolje ocenjenih programov. A2: Izobraževanje starejših odraslih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbranih in sofinanciranih bo 180 najbolje ocenjenih programov. A3: Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbranih in sofinanciranih bo 50 najbolje ocenjenih programov. A4: Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbranih in sofinanciranih bo 20 najbolje ocenjenih programov. B1: Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU): Izbranih bo 15 koordinatorjev TVU, ki bodo razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število sodelujočih institucij in izvedenih prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili nad 30 sodelujočih institucij in izpeljali nad 50 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili 15 do 30 sodelujočih institucij in izpeljali 30 do 50 prireditev. V 3. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili 5 do 14 sodelujočih institucij in izpeljali 5 do 29 prireditev. Za razvrstitev v določen tarifni razred morata biti kumulativno izpolnjen oba pogoja. V primeru, da je izpolnjen samo en pogoj, se koordinator razporedi v nižji razred. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B2: Prireditve v Tednu vseživljenjskega učenja: Izbranih bo 25 izvajalcev TVU, ki bodo razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število izvedenih prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali nad 25 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 15 do 25 prireditev. V 3. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 5 do 14 prireditev. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo po merilih iz naslednje preglednice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Rok in način prijave na javni razpis: vloge morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, p.p. 104, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do 20. 7. 2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloga za sofinanciranje izobraževanja odraslih mora biti predložena v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno označbo »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2007«. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih. VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu razpisa: komisija bo pričela z odpiranjem vlog 24. 7. 2007. Odpiranje bo predvidoma končano do 27. 7. 2007. V skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v 45 dneh po preteku roka za prijavo. VII. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mss.gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo v sektorju za izobraževanje odraslih MŠŠ pri Marini Horvat (01/474-48-70). Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko izvajalci dobijo tudi v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih, Dunajska 22, IX. nadstropje, soba 937, pri Marini Horvat (01/474-48-70), vsak delovni dan med 9. in 14. uro.