Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 701/2007 Ob-19722/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 701/2007 z dne 22. 6. 2007, je stanovanje v skupni izmeri 53,66 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 3/21 k.o. Rogaška Slatina, na naslovu Žibernik 19, Rogaška Slatina, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastaviteljice Branke Anđelić, roj. 18. 4. 1951, EMŠO 1804951506120, s stalnim prebivališčem Žibernik 19, Rogaška Slatina, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1991, aneksa št. 1 z dne 24. 6. 1999 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 8. 6. 2007, Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, matična številka 5883946, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 155.925,00 CHF s pp.