Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 430-32/2007/2 Ob-19756/07 , Stran 5248
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. 2. Razpis se objavlja za sofinanciranje študija po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti in doktorata znanosti, sprejeti pred 11. 6. 2004, na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji. 3. Okvirna vsota denarja je 3.100.000,00 EUR (proračun RS 2008, proračunska postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija) in je namenjena: a) za sofinanciranje študija za: – študente, državljane Republike Slovenije in držav, članic EU, ki se bodo vpisali v 1. letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti v študijskem letu 2007/2008 in jim šolnina za podiplomski študij še ni bila sofinancirana, – študente 2., 3. oziroma 4. letnika, če jim je bila šolnina sofinancirana v preteklih letih in v skladu z določbami študijskega programa oziroma statuta redno napredujejo, visokošolski zavod pa izpolnjuje vse obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju; – izjemoma za študente 2. ali višjih letnikov, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše od treh mesecev, niso redno napredovali, vendar za vsak letnik le enkrat; – študente doktorskega študija po končanem programu za pridobitev magisterija, če ta ni bil sofinanciran; – študente, ki po merilih za prehode nadaljujejo študij v sofinanciranih študijskih programih v 2. ali višjih letnikih, in sicer največ za toliko študentov, da skupno število ni večje, kot je bilo s sklepom o izbiri visokošolskega zavoda odobreno za sofinanciranje posamezne generacije v 1. letniku. Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira tudi šolnina za te študente. Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira. b) Ministrstvo sofinanciranim visokošolskim zavodom dodeli dodatna sredstva na vsakega študenta 2. ali 3. in 4. letnika, ki na podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom in uporabnikom, kot so gospodarske družbe, državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), študij, individualno raziskovalno delo ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo zasnuje tako, da z njim pripomore k reševanju konkretnega problema za uporabnika. Dodatna sredstva so lahko največ tolikšna, kot znaša 20% normirane šolnine za letnik. 4. Na razpis se lahko prijavijo univerze in samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki izvajajo javnoveljavne študijske programe za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter izpolnjujejo še naslednje pogoje: a) se pri izvajanju študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi ali tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki, b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov, c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju, d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela, e) izvajajo študij, kot je določeno v VIII. in IX. točki Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (v nadaljnjem besedilu Sklep), f) določijo največ 1.961,28 EUR šolnine za letnik študija. Visokošolski zavodi morajo vpis končati najkasneje do 15. oktobra 2007. 5. Sofinanciranje šolnine za študij v 1. in 2. letniku bo do 60-odstotno, za študij v 3. in 4. letniku pa do 80-odstotno. Če sredstva iz 3. točke tega razpisa na izbranih visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih študentov, bodo najprej poravnani stroški študija v višjih letnikih, pri čemer bodo imeli prednost študenti, ki s svojim študijem, individualnim raziskovalnim delom ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo sodelujejo pri reševanju konkretnega problema za uporabnika. Za študij v 1. letniku bo sofinancirana šolnina za toliko študentov, kot bo za visokošolski zavod določeno s sklepom o izbiri oziroma pogodbo o sofinanciranju, pri čemer bodo imeli prednost visokošolski zavodi s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju z uporabniki. 6. Univerze in samostojni visokošolski zavodi se na razpis za sofinanciranje iz točke 3.a tega razpisa prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT-POD1-07). Podpisati ga mora odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijavo je treba poslati Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, do 10. 9. 2007, v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2007/2008« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 13. 9. 2007 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13/IV. nadstropje. 7. Univerze in samostojni visokošolski zavodi se na razpis za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa prijavijo s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT-POD2-07) in kopijo pogodbe, sklenjene med visokošolskim zavodom in uporabnikom. Prijavni obrazec mora podpisati odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijava se lahko pošlje Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, v dveh rokih, in sicer do 14. 1. 2008 in do 30. 5. 2008, vsakokrat v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis za dodatno sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2007/2008« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 17. 1. 2008 in 2. 6. 2008 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13/IV. nadstropje. 8. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenoval minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Obravnavala bo le pravočasne in formalno popolne prijave. Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem prijav lahko komisija od visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve prijave ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje iz Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 77/04) oziroma tega razpisa. Za dopolnitev prijav bo visokošolskim zavodom določen največ 7-dnevni rok. 9. Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo do 26. 10. 2007 sprejel sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz točke 3.a tega razpisa. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene do konca januarja 2008. Sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa, bo minister izdal najpozneje do 18. 2. 2008 in do 1. 7. 2008. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Aneksi k pogodbam bodo sklenjeni v 30 dneh po izdaji sklepa o izbiri. 10. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva, v rubriki »javni razpisi«: http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so prav tako na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel. 01/478-46-27 in 01/478-46-38.