Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19690/07 , Stran 5254
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. 3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev oziroma gradbenih del): Obnova HE Moste – LOT MT: Mrežna transformatorja. (b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste. 4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe julij 2009. 5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž. el., tel. 01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081, faks 01/47-49-322. (b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: znesek 300,00 EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri SKB d.d. banki (za Obnova HE Moste, LOT MT). 6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 27. 8. 2007 do 11.30. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. 7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 27. 8. 2007, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, ob 12. uri. 8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del. 9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: / 10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v razpisnih določilih). 11. Morebitne druge informacije o naročilu: Na razpisu lahko sodelujejo: – proizvajalci energetskih transformatorjev, – dobavitelji. Predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 700.000,00 EUR (brez DDV). 12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: / 13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2007 za objavo dne 6. 7. 2007.