Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3262. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe, stran 8440.

Na podlagi 23. in 72. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 4. seji dne 27. 3. 2007 in 6. seji dne 19. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za območje urejanja PD 15/1 Žlebe, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 5008, decembra 2006.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, vplive in povezave s sosednjimi območji, pogoje za prometno, energetsko, komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanja narave in trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije, etapnost, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje:
+------------------------------------------+-------------------+
|1. Tekstualni del:            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- odlok o občinskem lokacijskem načrtu,  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|2. Grafični del:             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|1. izsek iz prostorskega plana občine   |     M 1:5.000|
+------------------------------------------+-------------------+
|2. lega prostorske ureditve v širšem   |     M 1:5.000|
|prostoru                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|3. katastrski načrt            |     M 1:2.880|
+------------------------------------------+-------------------+
|4. katastrski načrt z vrisano mejo    |      M 1:500|
|območja                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|5. geodetski načrt z vrisano mejo     |      M 1:500|
|območja                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|6. umestitev načrtovane ureditve     |      M 1:500|
|v prostor                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|7. prikaz vplivov načrtovanih ureditev  |      M 1:500|
+------------------------------------------+-------------------+
|8. zasnova komunalne in energetske    |      M 1:500|
|infrastrukture              |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|9. načrt gradbenih parcel in zakoličbe  |      M 1:500|
+------------------------------------------+-------------------+
|3. Priloge občinskega lokacijskega    |          |
|načrta:                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- povzetek za javnost,          |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- izvleček iz prostorskega plana,     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- obrazložitev in utemeljitev občinskega |          |
|lokacijskega načrta,           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- strokovne podlage na katerih      |          |
|temeljijo rešitve,            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- smernice in mnenja nosilcev       |          |
|urejanja prostora,            |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- seznam sprejetih aktov o zavarovanju  |          |
|in seznam sektorskih aktov        |          |
|n predpisov, ki so bili upoštevani    |          |
|pri pripravi občinskega lokacijskega   |          |
|načrta,                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- spis postopka priprave in sprejemanja  |          |
|lokacijskega načrta,           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|- program opremljanja zemljišč      |          |
|za gradnjo.                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega parcele št. 109/2, 108/2-del in 112/2-del vse k.o. Golo Brdo.
(2) Za realizacijo prostorske ureditve je predvidena dovozna cesta do stanovanjskih hiš po zemljišču parc. št. 107/1 k.o. Golo Brdo.
5. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje je namenjeno za gradnjo objektov za proizvodnjo pohištva s spremljajočimi zunanjimi ureditvami, dve stanovanjski hiši ter za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo, ureditve za varovanje okolja.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo proizvodnega objekta)
(1) Proizvodni objekt (objekt št. 1) je zgrajen vzporedno z lokalno cesto na severu, na jugozahodni strani je prizidek (objekt št. 2).
(2) Tlorisni in višinski gabariti:
- tlorisne dimenzije objekta so 65,80 x 40,80 m,
- tlorisne dimenzije prizidka so 25,00 x 20,00 m
- višine zgornjega roba venca:
- poslovni del objekta je na 7,45 m,
- proizvodni del objekta je na 7,05 m,
- prizidka je na 9,20 in 10,66 m.
(3) Kota urejenega terena in pritličja:
- kota urejenega terena pri vhodu v objekt je na 699,10 m, kota pritličja je na 699,30 m. Kota tal prizidka je usklajena s koto tal proizvodnega dela objekta.
(4) Proizvodni del objekta je pritličen, poslovni del objekta in prizidek obsegata pritličje in nadstropje,
(5) Vhodi in uvozi so na zahodni, jugozahodni, južni in vzhodni fasadi.
(6) Oblikovanje:
- fasada: toplotno izolirane fasadne plošče svetlo sive barve, steklo. Nad vhodi so nadstreški,
- strehe so ravne z minimalnim naklonom
(7) Nad manipulativnim prostorom na vzhodni strani objekta je dopustna izvedba nadstreška širine 20,0 m s prozorno kritino. Svetla višina nadstreška je max. 5,0 m.
7. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo skladiščnega objekta - objekt št. 3)
(1) Objekt je predviden na jugovzhodni strani proizvodnega objekta.
(2) Objekt je namenjen samo za skladišče.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
- tlorisne dimenzije objekta bodo 43,00 x 12,00 m, objekt je lahko manjši,
- višina zgornjega roba venca bo 6,00 m.
(4) Kota manipulativnega prostora in kota tal objekta bosta v nivoju tal proizvodnega objekta.
(5) Objekt bo pritličen.
(6) Vhodi in uvozi bodo na severni fasadi.
(7) Oblikovanje:
- oblikovanje fasad objekta bo usklajeno z oblikovanjem fasad proizvodnega objekta,
- streha bo ravna z minimalnim naklonom.
(8) Nad manipulativnim prostorom na severni strani objekta je dopustna izvedba nadstreška širine 15,0 m s prozorno kritino. Svetla višina nadstreška je max. 5,0 m.
Do izgradnje objekta je dopusten skladiščni šotor tlorisnih dimenzij 30,00 x 10,00 m in višino 5,00 m, z odstopanji glede na dimenzije proizvajalca.
8. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo dveh stanovanjskih hiš - objekta št. 5 in 6)
(1) Objekta sta predvidena na jugovzhodni strani območja.
(2) V objektih so dopustna samo stanovanja. V vsakem objektu sta dopustni po dve stanovanjski enoti.
(3) Dostop bo z lokalne ceste na južni strani objektov, dopustna je ureditev dostopne ceste s platoja pred objektom št. 1.
(4) Tlorisni in višinski gabariti:
- max. tlorisne dimenzije zazidljive površine objektov so 18,00 x 18,00 m, tloris objekta je lahko razgiban,
- max. pozidanost je 75% predvidene zazidljive površine,
- vidni gabarit z lokalne ceste ne sme presegati etažnosti objektov visoko pritličje in mansarde. Dopustna je izvedba kleti za potrebe stanovanj.
(5) Teren gradbene parcele je lahko nasut do 1,00 m nad koto lokalne ceste, kota kleti bo na 693,30 m
(6) Oblikovanje:
- fasada bo omet bele ali svetle pastelne barve,
- streha bo simetrična dvokapnica, naklon strešin 33° do 40°, opečna kritina ali njej podobna kritina. Dopustne so frčade in strešna okna.
(7) Parkiranje mora biti zagotovljeno na zazidljivi površini in sicer 2 PM na stanovanjsko enoto in 1 PM za obiskovalce na stanovanjsko hišo.
9. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo zunanjih površin)
(1) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine morajo biti asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi robniki.
(2) Vse proste površine se morajo urediti kot zelenice, zasajene z avtohtonim drevjem in grmičevjem ali vrtovi ob objektih 5 in 6.
(3) Višinske razlike v terenu se izvedejo z blagimi in ozelenjenimi brežinami. Na mestih, kjer brežin ni možno zavarovati so dopustni oporni zidovi, ozelenjeni z avtohtonim zelenjem (plezalkami).
(4) Na zahodni in jugozahodni strani platoja ob proizvodnem objektu je oporni zid višine do 3,5 m z betonsko ograjo višine 2,0 m. Oporni zid mora biti ozelenjen s plezalkami. Na severni, zahodni in južni strani gradbene parcele proizvodnega objekta je dopustna izvedba transparentne ograje, obojestransko ozelenjene. Višina ograje je do 2,2 m. Odmik ograje od javnih površin je min. 1,0 m.
10. člen
(merila in pogoji za določitev gradbenih parcel)
(1) Občinski lokacijski načrt določa dve gradbeni parceli za naslednje objekte:
- gradbena parcela proizvodnega objekta, prizidka in skladiščnega objekta (objekti št. 1, 2 in 3),
- gradbena parcela dveh stanovanjskih hiš (objekta št. 5 in 6).
(2) Lega in velikost gradbenih parcel je določena v grafični prilogi.
11. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Dejavnost na območju lokacijskega načrta ne smejo imeti negativnih vplivov na okolje, na naravo in na potok Malešnico ter na bivalne in delovne pogoje v ureditvenem območju in na sosednjih zemljiščih.
(2) Predvideti in izvesti je potrebno vse ukrepe, da se vplivi med gradnjo in obratovanjem oziroma uporabo omejijo na območje gradbene parcele.
(3) Obstoječ gozd na vzhodni strani območja se ohrani in poveže z gozdnimi površinami na sosednjih zemljiščih.
IV. ZASNOVA PROJEKTNE REŠITVE PROMETNE INFRASTRUKTURE
12. člen
(dostopi in dovozi)
(1) Proizvodni in skladiščni objekt se prometno napajata z občinske ceste na severu z dvema priključkoma. Priključka morata biti v nivoju ceste, širine najmanj 6,00 m, pregledna, z radiji za tovorna vozila.
(2) Stanovanjski hiši sta dostopni z občinske ceste na jugu po skupni dovozni cesti širine min. 3,50 m. Dopustna je dostopna cesta s platoja pred objektom št. 1.
(3) Pri rekonstrukciji severne lokalne ceste je širitev cestnega telesa proti jugu, na območje OLN. Pred uvozi na dvorišče sta na južni strani lokalne ceste predvidena odstavna pasova širine 3,0 m.
13. člen
(interni promet)
(1) Parkirišče za osebna vozila je na zahodni strani proizvodnega objekta. Parkirišče je lahko nadkrito z nadstrešnico.
(2) Večje manipulativne površine za tovorna vozila so na zahodni in vzhodni strani območja.
(3) Interne prometne in manipulativne površine morajo omogočiti dostop za urgentna in gasilska vozila.
(4) Parkiranje kamionov in vlačilcev na območju urejanja PD 15/1 Žlebe ni dopustno. Dovoljuje se razkladanje in nakladanje surovin, polizdelkov in izdelkov za potrebe proizvodnje pohištva v objektu št. 1.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
14. člen
(skupne določbe)
(1) Objekti na območju urejanja se morajo priključiti na javna omrežja za oskrbo z vodo, oskrbo z električno energijo in telekomunikacijsko omrežje. Do izgradnje kanalizacije se odpadne vode odvajajo v čistilno napravo.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s smernicami. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je investitor dolžan pridobiti pozitivno revizijsko poročilo upravljalcev in soglasje k projektni dokumentaciji PGD.
15. člen
(projektne rešitve)
(1) Vodovod:
- proizvodni objekt je priključen na vodovod, ki poteka ob severni lokalni cesti,
- za oskrbo z vodo stanovanjskih hiš št. 5 in 6 je predviden priključek na vodovod ob severni lokalni cesti,
(2) Kanalizacija:
- kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu,
- odpadne komunalne vode iz proizvodnega objekta in stanovanjskih hiš se bodo odvajale v predvideno kanalizacijo s čistilno napravo. Iztok očiščene vode iz čistilne naprave je v vodotok,
- po dograditvi javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti priključiti na novozgrajeno kanalizacijo,
- padavinske vode s streh objektov št. 1, 2 in 3 se odvajajo po padavinski kanalizaciji v požarni bazen, padavinske vode s streh objektov št. 5 in 6 se bodo odvajale preko peskolova in padavinske kanalizacije v potok,
- padavinske vode z utrjenih površin ob proizvodnem objektu se odvajajo v padavinsko kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje peskolovov in lovilcev olj,
- očiščene odpadne in padavinske vode se morajo pred izpustom v potok ustrezno zadržati (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazen, suhi zadrževalnik …).
(3) Elektrika:
- napajanje proizvodnega objekta in skladiščnega objekta z električno energijo je iz obstoječe transformatorske postaje z zemeljskimi kabli, ki jih je potrebno prestaviti izven gabaritov predvidenih objektov,
- napajanje stanovanjskih hiš bo iz obstoječe transformatorske postaje po nizkonapetostnih zemeljskih kablih.
(4) Zunanja razsvetljava:
- zunanja razsvetljava parkirnih in manipulativnih površin je predvidena s tipskimi svetilkami na fasadi objektov.
(5) Ogrevanje:
- ogrevanje proizvodnega in skladiščnega objekta je iz kotlovnice na biomaso v proizvodnem objektu, dopustno je ogrevanje z lahkim kurilnim oljem ali plinom iz plinskega rezervoarja,
- stanovanjski hiši se bosta ogrevali toplovodno s kotlovnice v proizvodnem objektu, dopustno je ogrevanje s kurilnim oljem ali plinom iz malih plinskih rezervoarjev,
- kotlovnice in cisterne za kurilno olje ali plin morajo biti izvedene po predpisih, ki urejajo gradnjo teh prostorov in naprav.
(6) Telekomunikacije:
- objekti so z zemeljskim kablom priključeni na telefonsko centralo v Medvodah.
(7) Odstranjevanje odpadkov:
- zbirni in odjemni prostor za komunalne odpadke je na robu utrjene manipulativne površine. Prostor mora biti dostopen za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže ter lesnih odpadkov,
- lesni odpadki in odpadki iz filtrov se lahko uporabijo za ogrevanje objektov,
- zbirni in odjemni prostor za komunalne odpadke stanovanjskih hiš bo ob vstopu na zemljišče.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi pri urejanju objektov in zunanjih površin se naj izvajajo le v območju OLN. Posegi pri urejanju prometnih in manipulativnih površin ter gradnji komunalne in energetske infrastrukture se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode na kmetijska in gozdna zemljišča in v potok. Predvideti je treba posebne ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
(3) Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za kasnejšo sanacijo in rekultivacijo brežin in ureditev zelenic. Deponija se uredi tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina. Deponija mora biti zaščitena pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
17. člen
(varstvo voda)
(1) Posegi na vodna in priobalna zemljišča potoka in posegi, ki bi lahko vplivali na vodni režim ali stanje voda niso dopustni.
(2) Padavinske vode z utrjenih površin se odvajajo v potok preko peskolovov in lovilcev olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in praznjenje vsebine ter predaja le te pooblaščenim organizacijam.
(3) Ureditev rezervoarjev za kurilno olje oziroma plin in kurilnic mora biti po predpisih za tovrstne objekte in naprave. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje, servisiranje in pregled naprav v kurilnici.
(4) Skladišča barv, lakov, topil in drugih nevarnih snovi ter lakirna komora morajo biti urejena v skladu z zakonskimi zahtevami in veljavnimi standardi.
(5) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi, je treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati in predati pooblaščenim organizacijam.
(6) Nevarne snovi se morajo hraniti v originalno zaprti embalaži v posebnem prostoru, opremljen mora biti z lovilno posodo, ki je enako velika ali večja kot največja embalaža z nevarno snovjo. Prostor ali omara z laki, razredčili in drugimi lahkohlapnimi tekočinami mora imeti ločeno prezračevanje.
18. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje in obratovanja je potrebno upoštevati in izvajati ukrepe pred prekomernim onesnaževanjem zraka tako, da ne presežejo dovoljenih nivojev. Ti ukrepi so predvsem: vlaženje in prekrivanje sipkih materialov in nezaščitenih površin, prepoved kurjenja, uporaba tehničnih plinov po predpisih itd.
(2) Stroji in naprave, ki povzročajo prašne emisije morajo biti opremljeni z ustreznimi odsesovalnimi napravami in filtri. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje naprav in praznjenje silosov.
19. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje lokacijskega načrta uvrščamo v III. območje varstva pred hrupom.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu z zakonskimi standardi.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa in delovna mehanizacija morajo imeti ustrezne certifikate.
20. člen
(ohranjanje narave)
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij, navedenih v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za izdelavo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 15/1 Žlebe« (ZRSVN, OE Ljubljana, julij 2005) in Naravovarstveno mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Ljubljana, št. 3-III-72/5-O-06/HT z dne 22. 11. 2006, ki se hranita na sedežu Občine Medvode.
(2) Gozd na vzhodni strani območja se ohrani, posegi v gozdni rob niso dopustni. Upoštevati je potrebno ustrezen odmik dreves od objektov.
(3) Čas izvajanja del je treba prilagoditi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju ter drugih živali pri paritvi in vzreji mladičev.
(4) Razgaljena tla, novonastale brežine, vkope nasipe ipd. je treba sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti z ureditvijo in zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(5) Ohrani naj se obrežna vegetacija ob potoku.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
21. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektih.
(2) V skladu s požarnimi obremenitvami je potrebno zagotoviti požarno ločitev posameznih prostorov v proizvodnem objektu. Objekti so ločeni požarni sektorji.
(3) Dovozi z lokalne ceste ter utrjene površine ob proizvodnem objektu morajo omogočati dostop intervencijskim vozilom in gasilcem. Delovne površine so na manipulativnih površinah ob proizvodnem objektu in na lokalnih cestah.
(4) Za gašenje požarov je predviden požarni bazen in v objektih notranje hidrantno omrežje, v skladu s požarno obremenitvijo.
IX. NAČRT PARCELACIJE
22. člen
(načrt parcelacije in zakoličbe)
Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
23. člen
(etape izvajanja)
(1) Etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta so:
- proizvodni objekt, skladiščni šotor, ureditev vseh zunanjih površin, dograditev prometnih ureditev ter komunalne in energetske infrastrukture, ureditve in ukrepi za ohranjanje narave in varstvo okolja,
- gradnja skladiščnega objekta št. 3,
- gradnja dveh stanovanjskih hiš št. 5 in 6.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno, glede na potrebe. Objekti in ureditve za ohranjanje narave in varstvo okolja morajo biti urejeni na vsaki gradbeni parceli v skladu s posamezno etapo.
(3) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja sedanja namembnost prostora.
24. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča mora upoštevati gradnjo objektov in urejanje platojev, dovoze z lokalnih cest in trase infrastrukture.
(2) Izvajanje del ob brežinah potoka in nad njim mora potekati tako, da ne bodo prizadete priobalna zemljišča in obstoječa vegetacija.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
25. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni:
(1) Zagotoviti prometno ter komunalno in energetsko infrastrukturo usklajeno z gradnjo objektov.
(2) Urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov.
(3) Preprečiti posege v gozd, gozdni rob, potok in njegovo priobalno zemljišče.
(4) Investitor oziroma lastnik zemljišča je dolžan zagotoviti neovirano gospodarjenje z gozdom in neoviran dostop oziroma dovoz do sosednjih zemljišč.
(5) Investitor je dolžan pred vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti elaborat požarnega varstva.
(6) Investitor je dolžan zemljišča za širitev občinske ceste v območju lokacijskega načrta, ki so njegovi lasti, odstopiti Občini Medvode brezplačno.
(7) Investitor je dolžan, pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pridobiti vodno soglasje in pogodbo o ustanovitvi služnosti za posege v vodno zemljišče.
XII. TOLERANCE
26. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so glede na tehnologijo ustreznejše in primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Dopustna so odstopanja tlorisnih in višinskih gabaritov obstoječih objektov glede na izvedene objekte, odstopanja pri predvidenih objektih so do +/- 10%, ob upoštevanju pogojev glede odmikov od sosednjih zemljišč.
(3) Odstopanja višinskih kot pritličja obstoječih objektov ter izvedenih parkirnih in manipulativnih površin so glede na dejansko stanje, odstopanja pri predvidenih objektih in zunanjih površinah so do +/- 1,0 m.
(4) Dopustne so spremembe poteka prometnih ter komunalnih in energetskih vodov in naprav ter mesta priključevanja in mesta izpustov padavinske kanalizacije v vodotok od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, lastništvu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
XIII. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
27. člen
Program opremljanja je sestavni del tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
29. člen
Občinski lokacijski načrt iz 1. člena odloka je na vpogled na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Ljubljana - Šiška in na Občini Medvode.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-574/05
Medvode, dne 27. marca 2007
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.